dnes je 14.6.2024

Input:

54/2001 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí

č. 54/2001 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. ledna 1996 byla ve Štrasburku přijata Evropská úmluva o výkonu práv dětí.
Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 26. dubna 2000.
S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Úmluvy, dne 7. března 2001.
Při ratifikaci Úmluvy bylo učiněno následující prohlášení České republiky:
„Česká republika prohlašuje podle článku 1 odst. 4 Evropské úmluvy o výkonu práv dětí, přijaté ve Štrasburku dne 25. ledna 1996, že tuto úmluvu použije na řízení o osvojení, řízení o svěření dítěte do pěstounské péče a řízení o omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti, jakož i na všechna další řízení ve věcech rodinných, jež se dotýkají práv dítěte.”
Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 21 odst. 3 dne 1. července 2000. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce 4 téhož článku dne 1. července 2001.
Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
EVROPSKÁ ÚMLUVA
O VÝKONU PRÁV DĚTÍ
Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže,
majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů;
majíce na zřeteli Úmluvu OSN o právech dítěte a zejména její článek 4, který ukládá smluvním státům, aby přijaly příslušná zákonodárná, správní a další opatření k zabezpečení práv zmíněnou úmluvou přiznaných;
majíce na paměti obsah Doporučení 1121(1990) Parlamentního shromáždění o právech dítěte;
jsouce přesvědčeny, že právům a zájmům dětí by se mělo dostávat podpory a že za tím účelem by děti měly mít příležitost vykonávat svá práva, zejména v řízení v rodinných věcech, jež se jich týká;
uznávajíce, že děti by měly být náležitě informovány, aby se těmto jejich právům a zájmům dostalo podpory, a že názory dětí by měly být patřičně brány v úvahu;
uznávajíce významnou úlohu rodičů v ochraně a podporování práv a zájmů dětí a
majíce za to, že, je-li to nutné, státy by se rovněž měly zúčastnit na této ochraně a podpoře;
domnívajíce se, současně, že v případě sporu je žádoucí, aby se rodina pokusila dospět k dohodě před tím, než je záležitost podána k soudu;
se dohodly na následujícím:
Hlava I - Rozsah působnosti a účel Úmluvy a použité výrazy.
Článek 1 - Rozsah působnosti a účel Úmluvy
1. Tato úmluva se použije na děti mladší osmnácti let.
2. Účelem této úmluvy je, v nejlepším zájmu dětí, podporovat jejich práva, poskytnout jim procesní práva a usnadnit jejich výkon tím, že bude zabezpečeno, aby děti, přímo nebo prostřednictvím jiných osob nebo orgánů, byly informovány o soudních řízeních, která se jich týkají, a mohly se jich účastnit.
3. Pro účely této úmluvy výraz soudní řízení, které se týká dítěte, znamená řízení v rodinných věcech, zejména pak to, v němž jde o výkon rodičovské zodpovědnosti, o otázky pobytu a práva styku s dítětem.
4. Každý stát při podpisu Úmluvy nebo při uložení ratifikační
Nahrávám...
Nahrávám...