dnes je 24.6.2024

Input:

Pohledávky nedaňové

30.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohledávky nedaňové

Ing. Ivana Pilařová

Pojem – definice, právní úprava

Pohledávka je při svém vzniku v účetnictví spojována:

 1. s výnosem, neboť při vzniku vlastní pohledávky například z titulu poskytování služeb či prodeje zboží se účtuje o výnosu, případně se záporným nákladem (při přeúčtování), nebo dokonce s účtováním oproti jinému výsledku hospodaření minulých let (v případě opravy chyb minulých let), nebo také s výnosy příštích období, které se následně výnosy stanou;
 2. se zvýšením hodnoty aktiv, a to v případě:
  • nabytí pohledávky postoupením,

  • vzniku pohledávky z titulu úvěru, zápůjčky, zálohy či ručení.

Situace, ve kterých se pohledávky spojují s náklady, jsou následující:

 • odpis pohledávek v účetnictví,

 • tvorba opravných položek k pohledávkám v účetnictví,

 • postoupení pohledávek – zúčtování její hodnoty při prodeji.

Právní úprava
Právní úprava

 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále ZDP)

  • - § 24 odst. 2 písm. y) ZDP řeší odpis pohledávky
  • - § 24 odst. 2 písm. i) a § 25 odst. 1 písm. v) ZDP řeší tvorbu opravných položek
  • - § 24 odst. 2 písm. s) ZDP upravuje oblast postoupení pohledávek

Podmínky daňové účinnosti

Ustanovení § 24 ZDP vyjmenovává případy daňové účinnosti nákladů spojených s účtováním pohledávek. Z tohoto zařazení v ZDP vyplývá, že veškeré ostatní případy, kdy jsou pohledávky účtovány do nákladů, jsou daňově neúčinné.

 • O daňové účinnosti odpisu pohledávek pojednává samostatný text Pohledávky, ve kterém jsou vyjmenovány zvláštní specifické případy, kdy je odpis pohledávek daňově účinný. Pokud odepíšeme pohledávku na základě rozhodnutí účetní jednotky v jiných případech, než je vyjmenováno v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP, jde o daňově neúčinný náklad. Jedná se například o následující situace, které vyvolají vznik daňově neúčinného odpisu pohledávky, pokud tato není kryta zákonnou opravnou položkou:

  • - odpis z titulu promlčení pohledávky, kde je třeba dodat, že promlčená pohledávka nemůže být kryta zákonnou opravnou položkou,
  • - odpis pohledávky z titulu obtížné, či dokonce nemožné vymahatelnosti,
  • - odpis pohledávky z titulu prominutí pohledávky,
  • - odpis pohledávky z titulu vstupu dlužníka do likvidace, kdy pravděpodobnost inkasa pohledávky je prakticky nulová,
  • - odpis pohledávky z titulu uzavření smlouvy o narovnání,
  • - odpis pohledávky z titulu zániku dlužníka bez právního nástupce (v případě spojených osob),
  • - jakýkoliv důvod odpisu pohledávky, která vznikla mezi spojenými osobami.
 • Pokud budeme k pohledávkám tvořit opravné položky, může být jejich tvorba daňově účinná, nebo daňově neúčinná. O daňově účinnou tvorbu půjde v případě, že OP budou tvořeny do výše umožněné zákon o rezervách. V takovém případě se bude jednat o zákonné opravné položky (blíže je komentováno v textu Opravné položky). O daňově neúčinnou tvorbu půjde ve všech ostatních případech, kdy pohledávka není vhodná k tvorbě zákonné opravné položky. Takové opravné položky se nazývají účetní opravné položky.

 • Náklady vzniklé v účetnictví postoupením pohledávek po lhůtě splatnosti jsou řešeny v § 24 odst. 2 písm. s) ZDP bodu 1 a 2. Postoupení pohledávek do lhůty splatnosti je řešeno ZDP a § 24 odst. 2 písm. s) ZDP v odstavci následujícím za bodem 2. Zde jsou stanoveny podmínky daňové uznatelnosti. Ve stručnosti lze říci, že pohledávka je při postoupení daňově účinná do výše výnosů z jejího

Nahrávám...
Nahrávám...