dnes je 14.6.2024

Input:

312/2006 Sb., Zákon o insolvenčních správcích, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 312/2006 Sb., Zákon o insolvenčních správcích, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 23. května 2006
o insolvenčních správcích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
108/2007 Sb.
(k 11.5.2007)
mění § 46 - posouvá počátek účinnosti
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 3 odst. 2, § 17 odst. 3, § 28 odst. 1, § 31 písm. c), § 34 a § 39
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění v § 4 odst. 2 písm. c) a v § 6 vkládá odst. 5
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 7 písm. a
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
vkládá § 8a; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 5 odst. 1 a § 19 odst. 1 písm. a)
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 7 a § 8
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3 odst. 2, § 17 odst. 3, § 28 odst. 1, § 31 písm. c), § 37 odst. 2
185/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění, celkem 43 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
294/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 17 novelizačních bodů
64/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 31 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 36b a § 36c
31/2019 Sb.
(k 1.6.2019)
mění § 4, § 5, § 5a, § 6, § 9, § 10, § 13a, § 20, § 36b; vkládá § 13b; ruší § 34a
285/2023 Sb.
(k 23.9.2023)
mění § 13 odst. 2
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 36c; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
INSOLVENČNÍ SPRÁVCI
HLAVA PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a) vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce1) ,
b) seznam insolvenčních správců (dále jen „seznam”), údaje do něj zapisované, členění seznamu, jeho vedení a podmínky zápisu do seznamu,
c) činnost hostujícího insolvenčního správce,
d) dohled nad činností insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce.
§ 2
Vymezení pojmů
(1) Insolvenčním správcem je fyzická osoba, která je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce.
(2) Insolvenčním správcem je rovněž i veřejná obchodní společnost nebo zahraniční obchodní společnost nebo zahraniční sdružení, které poskytuje stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní společnost, a je založená podle práva členského státu Evropské unie, členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru (dále jen „zahraniční společnost”) a která je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce.
(3) Hostujícím insolvenčním správcem je státní příslušník členského státu Evropské unie, členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „členský stát”), který vykonává činnost insolvenčního správce v jiném členském státě a má právo dočasně nebo příležitostně10) vykonávat činnost insolvenčního správce na území České republiky.
(4) Hostujícím insolvenčním správcem se dále rozumí i zahraniční společnost, která poskytuje stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní společnost a která vykonává činnost insolvenčního správce v jiném členském státě a má právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce na území České republiky.
§ 2a
Citlivá činnost
Za citlivou činnost podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti se považuje výkon činnosti insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2.
HLAVA DRUHÁ
OPRÁVNĚNÍ VYKONÁVAT ČINNOSTINSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
§ 3
Vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce
(1) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce vzniká dnem nabytí právní moci povolení vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen „povolení”).
(2) Právo vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem2) nebo obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem, penzijní společností nebo penzijním fondem, anebo dlužníkem, jehož úpadek je řešen reorganizací, nebo jehož roční úhrn čistého obratu podle zvláštního právního předpisu13) za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částku 100 000 000 Kč, anebo který zaměstnává nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru, vzniká dnem nabytí právní moci zvláštního povolení.
(3) Veřejné obchodní společnosti dosud nezapsané v obchodním rejstříku vzniká právo podle odstavců 1 a 2 dnem zápisu veřejné obchodní společnosti, které bylo vydáno
Nahrávám...
Nahrávám...