dnes je 18.7.2024

Input:

311/2007 Sb., Vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 311/2007 Sb., Vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění účinném k 1.7.2017
VYHLÁŠKA
ze dne 22. listopadu 2007
o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
70/2011 Sb.
(k 31.3.2011)
mění § 1 písm. b), § 3, § 13, § 19, § 21 odst. 2, § 23 odst. 2; vkládá nové § 22a, § 22b a v § 23 nové písm. h) a i)
397/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 1 písm. a), § 21, § 22, § 23, § 24; vkládá § 3a, § 13a, § 21a, § 24a
191/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 1 a § 5; ruší § 11, 14, část třetí a přílohu
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm. a) a e) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon):
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
Tato vyhláška upravuje jednací řád pro insolvenční řízení včetně náležitostí záznamu podle § 85 insolvenčního zákona, výzvy k podávání přihlášek pohledávek, vyrozumění o soupisu majetkové podstaty, manipulace s přihláškami pohledávek a pravidel pro jejich úschovu a nahlížení do nich.
ČÁST DRUHÁ
JEDNACÍ ŘÁD PRO INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
§ 2
(1)  Insolvenční soud vyznačí na insolvenčním návrhu údaj o datu, hodině a minutě jeho podání.
(2)  Vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, vydává insolvenční soud v elektronické formě.
§ 3
Předseda insolvenčního soudu učiní vhodná opatření, aby v případech, kdy je insolvenční návrh podán v době, kdy do skončení úředních hodin insolvenčního soudu zbývají méně než 2 hodiny, nebo ve dnech pracovního klidu, bylo zajištěno vydání vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v zákonem stanovené lhůtě.
§ 3a
Náležitosti záznamu o přijetí nebo podání informace insolvenčním soudem
(1)  Záznam o přijetí nebo podání informace insolvenčním soudem podle § 85 insolvenčního zákona obsahuje
a)  označení „Záznam o přijetí nebo podání informace insolvenčním soudem podle § 85 insolvenčního zákona”,
b)  označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,
c)  datum a čas přijetí nebo podání informace,
d)  jméno a příjmení zaměstnance, který záznam vyhotovil,
e)  stručné, jasné a výstižné vylíčení přijímané nebo podávané informace,
f)  seznam příloh, kterými jsou informace dokládány, se kterými jsou přijímány nebo podávány,
g)  údaje o osobě, která informaci přijímá nebo podává, a v případě, že je u soudu přítomna, její podpis.
(2)  Pro označení osoby podle odstavce 1 písm. g) se použije obdobně § 21 odst. 2; je-li tato osoba subjektem insolvenčního řízení, označuje se jménem a příjmením nebo názvem a označením procesního postavení.
§ 4
(1)  Předseda insolvenčního soudu určuje osobu insolvenčního správce pro insolvenční řízení opatřením.
(2)  Předseda insolvenčního soudu přikazuje projednání incidenčního sporu v souladu s rozvrhem práce jinému soudci insolvenčního soudu opatřením.
(3)  Opatření nemá povahu rozhodnutí. Opatření má písemnou formu a zakládá se do insolvenčního spisu.
§ 5
(1)  Jakmile insolvenční soud zjistí, že o návrhu věřitele na vstup nabyvatele jeho pohledávky do insolvenčního řízení podle § 18 odst. 1 insolvenčního zákona nebylo rozhodnuto do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tento návrh insolvenčnímu soudu došel, vyhotoví insolvenční soud písemné vyhotovení rozhodnutí a rozhodnutí doručí.
(2)  Za den vydání rozhodnutí podle odstavce 1 se považuje čtvrtý pracovní den následující po dni, kdy návrh
Nahrávám...
Nahrávám...