dnes je 14.6.2024

Input:

24/2008 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání (Úmluva 138)

č. 24/2008 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání (Úmluva 138)
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. června 1973 byla v Ženevě na 58. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata Úmluva Mezinárodní organizace práce o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání (Úmluva 138).
S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval. Ratifikace Úmluvy Českou republikou byla zapsána generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce dne 26. dubna 2007. Při ratifikaci bylo učiněno následující prohlášení:
„Česká republika stanoví podle článku 2 Úmluvy č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání 15 let jako nejnižší věk pro vstup do zaměstnání či výkon práce na jejím území a v dopravních prostředcích registrovaných na jejím území.”
Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 2 dne 19. června 1976. Pro Českou republiku vstupuje v platnost podle odstavce 3 téhož článku dne 26. dubna 2008. Podle článku 10 odst. 5 vstupem této Úmluvy v platnost přestává platit:
- Smlouva o nejnižším věku dětí pro připuštění k pracím v průmyslu (Úmluva 5), přijatá ve Washingtonu dne 28. listopadu 1919, vyhlášená pod č. 82/1922 Sb.;
- Úmluva o věku, v němž děti mohou být připuštěny k práci v zemědělství (Úmluva 10), přijatá v Ženevě dne 19. listopadu 1921, vyhlášená pod č. 98/1924 Sb.
Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
PŘEKLAD
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PRÁCE
Úmluva 138
Úmluva o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání

Generální konference Mezinárodní organizace práce,
svolaná Správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy, kde se sešla na svém padesátém osmém zasedání dne 6. června 1973, a
rozhodnuvši přijmout některé návrhy týkající se nejnižšího věku pro vstup do zaměstnání, které jsou čtvrtým bodem pořadu jednání, a
majíc na zřeteli ustanovení Úmluvy o nejnižším věku v průmyslu, 1919, Úmluvy o nejnižším věku na moři, 1920, Úmluvy o nejnižším věku v zemědělství, 1921, Úmluvy o nejnižším věku pro obsluhy plachet a topiče, 1921, Úmluvy o nejnižším věku pro neprůmyslová zaměstnání, 1932, Úmluvy o nejnižším věku na moři, revidované 1936, Úmluvy o nejnižším věku v průmyslu, revidované 1937, Úmluvy o nejnižším věku pro neprůmyslová zaměstnání, revidované 1937, Úmluvy o nejnižším věku pro rybáře, 1959, a Úmluvy o nejnižším věku pro podzemní práce, 1965, a
domnívajíc se, že nastal čas přijmout obecný instrument k tomuto předmětu, který by postupně nahradil existující instrumenty použitelné na omezená hospodářská odvětví, s cílem dosáhnout úplného odstranění dětské práce,
a rozhodnuvši, že tyto návrhy budou mít formu mezinárodní úmluvy;
přijímá dne dvacátého šestého června roku jeden tisíc devět set sedmdesát tři následující úmluvu, na kterou se lze odvolávat jako na Úmluvu o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973.
Článek 1

Každý členský stát, pro který je tato úmluva platná, se zavazuje k provádění vnitrostátní politiky, která zajistí účinné odstranění dětské práce a postupné zvyšování
Nahrávám...
Nahrávám...