dnes je 18.7.2024

Input:

184/2006 Sb., Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 184/2006 Sb., Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
vkládá nový § 30a
405/2012 Sb.
(k 1.2.2013)
mění, celkem 27 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
49/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění § 5 odst. 6
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 18 a § 19
169/2018 Sb.
(k 31.8.2018)
mění § 10 odst. 5
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 5, § 6, § 10, § 20, § 22, § 24; nové přechodné ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 30a
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění § 18
152/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 15, § 16, § 18 a § 26; nová přechodná ustanovení
465/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 16 odst. 3
465/2023 Sb.
(k 1.1.2027)
mění § 16 odst. 3 písm. b) - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon upravuje podmínky
a)  odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a přechod vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem,
b)  poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě,
c)  zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a navrácení těchto práv jejich dosavadnímu nositeli.
(2)  Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení upravená zvláštními právními předpisy1) nejsou tímto zákonem dotčena.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  vyvlastněním odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem,
b)  vyvlastňovaným ten, kdo je vlastníkem vyvlastňovaného pozemku nebo stavby nebo kdo k nim má právo odpovídající věcnému břemenu; bylo-li vlastnické právo ke stavbě nebo pozemku, jichž se vyvlastnění týká, převedeno k zajištění splnění závazku4) , je vyvlastňovaným také povinný ze zajišťovacího převodu práva, který k zajištění svého závazku vlastnické právo převedl na oprávněného,
c)  vyvlastnitelem ten, kdo se domáhá, aby na něj přešlo vlastnické právo k vyvlastňovanému pozemku nebo stavbě, aby v jeho prospěch bylo k pozemku nebo stavbě zřízeno věcné břemeno nebo aby k nim bylo zrušeno nebo omezeno právo vyvlastňovaného odpovídající věcnému břemenu,
d)  vyvlastňovacím řízením řízení o odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě, o přechodu vlastnického práva nebo o nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě a o poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě,
e)  zástavním věřitelem ten, kdo má pohledávku zajištěnou zástavním právem na vyvlastňovaném pozemku nebo stavbě,
f)  podzástavním věřitelem ten, kdo má pohledávku zajištěnou zastavením pohledávky zajištěné zástavním právem na vyvlastňovaném pozemku nebo stavbě,
g)  vlastnickým právem také spoluvlastnictví více vlastníků,
h)  nájmem též podnájem.
ČÁST DRUHÁ
PODMÍNKY VYVLASTNĚNÍ
§ 3
(1)  Vyvlastnění je přípustné jen pro účel vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. Vyvlastnění není přípustné, je-li možno práva k pozemku nebo stavbě potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění získat dohodou nebo jiným způsobem.
(2)  Sleduje-li se vyvlastněním provedení
Nahrávám...
Nahrávám...