dnes je 18.6.2024

Input:

Zánik moratoria

1.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.4
Zánik moratoria

Mgr. Tomáš Braun

Zánik moratoria

Podle § 124 odst. 1 IZ moratorium vždy zaniká uplynutím doby, na kterou bylo vyhlášeno, tj. uplynutím doby uvedené v návrhu na moratorium, nejdéle do 3 měsíců (§ 119 odst. 1 IZ) nebo uplynutím doby, o kterou insolvenční soud prodloužil trvání moratoria, max. ještě o 30 dnů (§ 119 odst. 2 IZ). Předtím moratorium zaniká

a) jeho zrušením;

b) zamítnutím [§ 142 písm. c) a d) IZ] nebo odmítnutím insolvenčního návrhu [§ 142 písm. a) IZ];

c) zastavením insolvenčního řízení (§ 142 písm. b) IZ).

Zrušení moratoria

Podle § 124 odst. 2 IZ insolvenční soud zruší moratorium

a) na návrh většiny věřitelů, počítané podle výše jejich pohledávek, uvedené v seznamu závazků – o tomto návrhu rozhodne insolvenční soud neprodleně;

b) bez návrhu, jestliže

- dlužník uvedl v návrhu na moratorium nepravdivé údaje, a to jak ohledně

skutečností, kterými odůvodňoval vyhlášení moratoria, tak ohledně

povinných příloh návrhu (§ 116 IZ) - viz část 4/4.1,

- za trvání moratoria vyjde najevo, že dlužník vyhlášením moratoria

sledoval nepoctivý záměr (tzn. nikoli záměr překonat svůj úpadek nebo

hrozící úpadek) – na nepoctivý záměr sledovaný návrhem na vyhlášení

moratoria lze dle § 124 odst. 2 IZ usuzovat zejména tehdy, jestliže jím

dlužník sledoval přednostní uspokojení jen některých jeho věřitelů.

Slyšení dlužníka a předběžného správce

Rozhodnutí o zrušení moratoria bez návrhu vydá insolvenční soud podle § 124 odst. 3 IZpoté, co ke skutečnostem, pro něž má být moratorium zrušeno vyslechne dlužníka a předběžného správce (byl-li ustanoven) a zpravidla až poté, co se k těmto skutečnostem vyjádří alespoň 3 věřitelé s nejvyššími pohledávkami, kteří podepsali prohlášení podle § 116 odst. 2 IZ (s vyhlášením moratoria souhlasili). Od slyšení dlužníka lze upustit, jestliže se dlužník zdržuje v cizině nebo jeho pobyt není znám a

Nahrávám...
Nahrávám...