dnes je 18.7.2024

Input:

Vzor - Uznání promlčeného dluhu

12.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2.2
Vzor – Uznání promlčeného dluhu

JUDr. Jarmila Štefek

Právní úpravu počítání lhůt, promlčení a prekluze nalezneme v § 601 až 654 NOZ.

Účastníci:

Obchodní firma: RICOS, s. r. o.

IČO: 487 52 634

Sídlo: Radlická 85, 150 00 Praha 5

Zastoupená: Jaroslavem Sládkem, jednatelem

(dále jen “Věřitel“)

a

Jméno: Klára Plocová

Narozena: 15. srpna 1982

Bytem: Patočkova 131, 160 00 Praha 6

(dále jen “Dlužník“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto

dohodu o uznání dluhu
I.

1.1 Účastníci této dohody činí nesporným následující skutečnosti. Dlužník si na základě smlouvy o půjčce ze dne 5. 4. 2017 půjčil částku 150 000 Kč. Dlužník se půjčku zavázal vrátit nejpozději do 5. 4. 2018.

1.2 Dlužník částku specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku ve sjednané lhůtě nevrátil.

II.
Uznání dluhu

2.1 V souladu s ustanovením § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Dlužník prohlašuje, že tímto uznává svůj dluh blíže popsaný v čl. I této dohody co do důvodu a výše, a zavazuje se, že jej splní nejpozději do

Nahrávám...
Nahrávám...