dnes je 17.7.2024

Input:

Vzor s výkladem - Dohoda o srážkách ze mzdy uzavřená mezi věřitelem a dlužníkem (§ 2045 a násl. NOZ)

15.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.1
Vzor s výkladem – Dohoda o srážkách ze mzdy uzavřená mezi věřitelem a dlužníkem (§ 2045 a násl. NOZ)

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D.

Petr Vašinka

narozený 4. 2. 1960

bytem Lumírova 22, Praha 2, PSČ 120 00

(dále jako "věřitel")

a

Jaroslav Nováček

narozený 16. 10. 1980

bytem Prostějovská 12, Praha 2, PSČ 120 00

(dále jako "dlužník")

(věřitel a dlužník dále také společně jako "smluvní strany" a každý samostatně jako "smluvní strana")

uzavírají v souladu s § 2045 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o srážkách ze mzdy

(dále jako "dohoda):

I.

1.1 Dne 1. 3. 2017 mezi sebou smluvní strany uzavřely smlouvu o půjčce, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi půjčku v celkové výši 50.000 Kč (slovy dvacet tisíc korun českých). Dlužník se zavázal splácet věřiteli uvedenou půjčku v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 5.000 Kč s tím, že dluh měl být zcela splacen ke dni 31. 1. 2018.

1.2 Dlužník věřiteli bohužel uhradil splátky uvedené v bodě 1.1 tohoto článku pouze zčásti, takže k úplnému uhrazení poskytnuté půjčky ze strany dlužníka dosud nedošlo. Ke dni uzavření této smlouvy činí výše dlužné částky celkem 20.000 Kč (slovy dvacet tisíc korun českých).

II.

2.1 Dlužník se zavazuje, že zbývající dlužnou částku zaplatí věřiteli ve splátkách provedených srážkami ze mzdy. Plátcem mzdy dlužníka je společnost Beta, s.r.o., IČO 36124512, se sídlem Brněnská 12, Praha 3, PSČ 130 00. Dlužník tímto prohlašuje, že jeho průměrný čistý měsíční příjem činí 25.000 Kč (slovy dvacet pět tisíc korun českých).

2.2 Dlužník prohlašuje, že z jeho mzdy nejsou prováděny žádné srážky.

III.

3.1 Dlužník se touto dohodou zavazuje uhradit věřiteli půjčku uvedenou v článku I této smlouvy měsíčními srážkami z jeho mzdy ve výši 5.000 Kč (slovy pět tisíc korun českých). Dlužník tímto uděluje věřiteli svůj souhlas k tomu, aby uvedené srážky jeho plátce mzdy prováděl vždy z jeho základní měsíční mzdy, příp. z jiných příjmů, s nimiž se při výkonu rozhodnutí nakládá jako se mzdou, a to počínaje měsícem následujícím po uzavření této dohody až do úplného zaplacení dlužné částky ve výši 20.000 Kč. Sražené částky budou poukazovány plátcem mzdy dlužníka bezhotovostním převodem na účet věřitele vedený u Air Bank, a.s., pobočka Praha 2, č. ú. 53212447/3030, pod variabilním symbolem 33244523.

3.2 Věřitel se způsobem splacení své pohledávky uvedeným v této dohodě souhlasí.

3.3 Zaměstnavatel dlužníka, společnost Beta, s.r.o., byla s obsahem této dohody seznámena a souhlasí s ní. Potvrzení o souhlasu společnosti společnost Beta, s.r.o., s touto dohodou tvoří přílohu č. 1 této dohody.

IV.

4.1 Dlužník je povinen předložit tuto dohodu o srážkách ze mzdy svému plátci mzdy do třech pracovních dnů ode dne jejího podpisu. V případě prodlení dlužníka se splněním této povinnosti vzniká věřiteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

V.

5.1 Dlužník je oprávněn splatit dluh i mimo srážky prováděné na základě této dohody a věřitel není oprávněn takové splacení dluhu odmítnout.

5.2 V případě splacení dluhu způsobem uvedeným v bodě 5.1 tohoto článku je věřitel povinen bez

Nahrávám...
Nahrávám...