dnes je 17.7.2024

Input:

Vzor insolvenčního návrhu podaného věřitelem

24.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4
Vzor insolvenčního návrhu podaného věřitelem

Mgr. Tomáš Braun

VZOR KE STAŽENÍ

Městský soud v Praze

Slezská 9

120 00 Praha 2

(adresováno insolvenčnímu soudu)

Věc: Insolvenční návrh věřitele

Navrhovatel (věřitel): Mlýn Slatina, s. r. o. se sídlem v Brně,..............., IČO .......

(Označení dlužníka dle § 103 odst. 1 IZ – fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm, jde-li o podnikatele, též identifikačním číslem; právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem a stát (je-li dlužníkem), musí být označen příslušnou organizační složkou státu (např. ministerstvem), která za stát před insolvenčním soudem vystupuje).

zastoupen: JUDr. Evou Chytrou, advokátkou se sídlem v Brně, ......

(plná moc připojena v příloze)

(Přiložená plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele – navrhovatele – § 97 odst. 3 IZ.)

Dlužník: 1. Pekárenská, s. r. o., se sídlem v Praze 5, .................., IČO..........

I.

Věřitel uzavřel s dlužníkem dne 15. 4. 2013 kupní smlouvu č. 2/2013, jejímž předmětem byl závazek věřitele jako prodávajícího dodávat dlužníkovi jako kupujícímu jednou týdně (počínaje dnem 20. 4. 2013) pšeničnou mouku k výrobě pečiva. Množství, sortiment, kvalita a cena dodávaného zboží byly specifikovány v příloze, která je nedílnou součástí kupní smlouvy. Dlužník se ve smlouvě zavázal hradit kupní cenu do 30 dnů od převzetí zboží dle vystavené faktury. Věřitel své smluvní závazky včas a řádně plnil, ovšem dlužník od března 2015 přestal za dodané zboží platit a na písemné výzvy k úhradě dluhu reagoval pouze tím, že své závazky vůči věřiteli dne 31. 5. 2015 písemně uznal. Věřitel tak má vůči dlužníku za dodávky zboží, uskutečněné v období od února roku 2015 do července roku 2015 dle dodacích listů č. ..............., neuhrazené pohledávky v celkové výši 259.520 Kč, které věřitel vyúčtoval dlužníku následujícími fakturami:

č. ......, znějící na částku............. ., se splatností 15. 3. 2015

č.........., znějící na částku ............., se splatností ................

č. ......, znějící na částku .............., se splatností ...............

.................................................................................

(Vylíčení skutečností, ze kterých vyplývá existence splatné pohledávky navrhovatele – věřitele dokládající jeho oprávnění podat insolvenční návrh – § 103 odst. 2 a § 105 IZ.)

Důkazy (připojeny v příloze):

kupní smlouva č. 2/2013 ze dne 15. 4. 2013

dodací listy s příslušnými fakturami

uznání závazku dlužníka ze dne 31. 5. 2015

(Listinné důkazy k doložení splatné pohledávky navrhovatele – věřitele.)

II.

Věřitel zároveň k insolvenčnímu návrhu připojuje přihlášku svých pohledávek za dlužníkem ze dne 16. 9. 2015 podanou na předepsaném formuláři.

(Přihláška pohledávky na formuláři co povinná příloha insolvenčního návrhu věřitele – § 105 IZ.)

III.

Věřitelem dlužníka není pouze navrhovatel s výše uvedenými pohledávkami, ale také další osoby:

a) E., s. r. o., se sídlem ... , IČO ... , která (jak věřiteli potvrdila připojeným dopisem ze dne 9. 7. 2015) má vůči dlužníku pohledávku v celkové výši 120.000 Kč splatnou dne 15. 4. 2015, představující dlužné

Nahrávám...
Nahrávám...