dnes je 24.6.2024

Input:

Vymáhání pohledávek za členem SV

20.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7 Vymáhání pohledávek za členem SV

Mgr. Adriana Kvítková

Vymáhání pohledávek je jedním z velmi aktuálních témat dnešních dnů, které dokonce dalo vzniknout specializovaným subjektům, jež na něm zakládají svou podnikatelskou činnost. Platební morálka nejen v rámci obchodních vztahů upadá, a je tedy nutné myslet i v rámci fungování společenství vlastníků na důsledky prodlení s úhradou peněžní částky, způsoby, jakými se lze úhrady dluhů po dlužnících domoci ať již mimosoudně, tak i prostřednictvím soudů, a na další aspekty, které se v rámci SV ke vzniku dluhů váží. Vždy preferovaným způsobem řešení prodlení se splněním platební povinnosti je vyrovnání dluhu bez asistence soudu, což často není možné. Pak nezbývá než zahájit soudní řízení, jehož výsledkem bude vykonatelný právní titul, na základě kterého bude věřitel oprávněn uspokojit svou pohledávku v rámci exekučního řízení vůči svému dlužníku.

NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

Dne 30. 1. 2019 podepsal prezident Miloš Zeman novelu zákona č. 182/2016 Sb., která by dle důvodové zprávy měla umožnit většímu počtu osob dostat se z dluhové pasti a navrátit se do řádného ekonomického života.

Novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Insolvenční zákon”), provedenou zákonem č. 31/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Novela”) přináší některá nová pravidla zejména ve vztahu k řešení nepříznivé finanční situace dlužníků tzv. oddlužením.

Zmíněná Novela má za sebou poměrně náročnou cestu, a to od vládního návrhu zákona přes vrácení postoupeného návrhu Senátem zpět Poslanecké sněmovně až po závěrečné přehlasování Senátu a setrvání Sněmovny na původním návrhu zákona. Od předložení vládního návrhu zákona do jeho přijetí a podpisu prezidentem republiky tak uběhl o něco více než jeden rok.

V následujícím textu se budeme blíže věnovat některým nejdůležitějším změnám, které Novela přináší.

Zmírnění podmínek pro oddlužení

Jednou z klíčových částí Novely je propracování podmínek oddlužení, které představuje jeden ze způsobu řešení úpadku dlužníka. Nově dochází k definování několika stupňů oddlužení, a to na základě míry uspokojení nezajištěných věřitelů a doby, ve které k tomuto uspokojení dochází. Samotné podmínky pro splnění oddlužení se přitom budou zkoumat průběžně v řízení, a to v následujícím sledu: a) dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % pohledávek, b) dlužník v době 5 let od schválení oddlužení zaplatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek. I v případě, že dlužník zaplatí méně, nemusí ještě dojít ke zrušení schváleného oddlužení, ale soud rozhodne, zda se dlužník o splnění dluhů ve spolupráci s insolvenčním správcem alespoň náležitě snažil (tedy vynaložil veškeré úsilí, které po něm bylo spravedlivé požadovat). Závěrečné hodnocení dlužníka v rámci oddlužení přitom provádí insolvenční správce, který doporučí nebo nedoporučí insolvenčnímu soudu rozhodnout o splnění oddlužení. V případě, že insolvenční správce nedoporučí insolvenčnímu soudu rozhodnout o splnění oddlužení, musí insolvenční soud v odůvodnění rozhodnutí uvést důvody, pro které

Nahrávám...
Nahrávám...