dnes je 18.7.2024

Input:

Kvalifikační požadavky podle § 30a zákona č. 283/2021 Sb.

17.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.8 Kvalifikační požadavky podle § 30a zákona č. 283/2021 Sb.

MMR ČR

Metodické doporučení MMR ke kvalifikačním požadavkům podle § 30a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. pro úředníky krajských stavebních úřadů a obecních stavebních úřadů.

Dokument ke stažení: Kvalifikační požadavky podle § 30a zákona č. 283/2021 Sb.

Krajské stavební úřady a obecní stavební úřady vykonávají podle § 30a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen nový stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, činnost na úseku stavebního řádu prostřednictvím úředníků splňujících kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na úseku stavebního řádu.

Kvalifikační požadavky

Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na úseku stavebního řádu splňuje fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) pro správní činnost stavební řád a vyvlastnění, popř. osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky (obor státní služby, jehož součástí je stavební řád, tj. č. 41 - Bydlení, územní plánování a stavební řád), a dále splňuje kvalifikační požadavky

vzdělání a praxe podle nového stavebního zákona. Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe jsou upřesněny v § 30a odst. 4 NSZ tak, že je vždy k danému vzdělání přiřazena odpovídající praxe při výkonu činnosti na úseku stavebního řádu ve veřejné správě. Ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, o vydávání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání se podle § 30a odst. 3 NSZ pro splnění těchto podmínek nepoužije.

Podle § 30a odst. 5 NSZ může úředník nesplňující kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na úseku stavebního řádu vykonávat činnost stavebního úřadu na úseku stavebního řádu, pokud je zajištěno, že bude do doby splnění uvedených požadavků vykonávat tuto činnost pod odborným vedením úředníka splňujícího kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na úseku stavebního řádu, nejvýše však po dobu 3 let. Obecně je tedy možné, aby úředník potřebnou kvalifikaci doplnil již jako úředník stavebního úřadu, který podléhá odbornému vedení úředníka splňujícího kvalifikační požadavky v souladu s § 30a odst. 5 NSZ.

Možnost výběru úředníka podle stanovených kvalifikačních požadavků

Pokud jde o kvalifikační požadavky podle § 30a NSZ, je zároveň důležité upozornit, že nový stavební zákon sice nabyl účinnosti k 1. lednu 2024, ale vzhledem k zvláštnímu ustanovení o použitelnosti zákona v přechodném období (§ 334a NSZ) bude v případě jiných než vyhrazených staveb (příl. č. 3 nového stavebního zákona) až do 1. července 2024 postupováno podle dosavadních právních předpisů. Tento odklad účinnosti se přitom vztahuje i na související ustanovení, včetně např. případného přechodu kompetencí speciálních stavebních úřadů na krajský nebo obecní stavební úřad (s ohledem na použitelnost dosavadních právních předpisů bude příslušným stavebním úřadem vždy stavební úřad příslušný podle zákona č. 183/2006 Sb., resp. jiných právních předpisů, ve znění do 31. 12. 2023). Obdobně tomu bude i při zajištění kvalifikačních požadavků, tj. požadavků podle § 30a NSZ, které se uplatní až od 1. července 2024. Ustanovení § 30a NSZ stanoví, že se jedná o kvalifikační předpoklady pro krajské stavební úřady a obecní stavební úřady, ty však začnou „fungovat” s ohledem na § 334a NSZ až od 1.

Nahrávám...
Nahrávám...