dnes je 17.7.2024

Input:

Úrok z prodlení, poplatek z prodlení

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.1.2 Úrok z prodlení, poplatek z prodlení

Mgr. Pavla Krejčí

Úrok z prodlení

Význam úroku z prodlení

Úrok z prodlení je vlastně zákonný majetkový postih dlužníka za to, že věřiteli včas nesplnil peněžitý dluh nebo jeho část. Má preventivní charakter, slouží jako jakási hrozba, jež má nutit dlužníka k řádnému a včasnému splnění hlavního dluhu ze smlouvy.

Úroky z prodlení je možné požadovat pouze u plnění peněžitého. U nepeněžitého dluhu nepřichází úrok z prodlení v úvahu. V případě prodlení dlužníka s plněním peněžitého dluhu je dlužník povinen plnit úrok z prodlení vždy.

Výklad právní věty
Právní úpravu úroku z prodlení naleznete v následujících ustanovení § 1970 až 1974 NOZ.

Princip fungování úroku z prodlení demonstruje následující jednoduchý příklad:

Příklad
Společnost KAPA, s. r. o., uzavřela se společností ZETA, s. r. o., smlouvu o dílo, na jejímž základě má společnost KAPA, s. r. o., postavit plot okolo výrobního areálu společnosti ZETA, s. r. o. V písemné smlouvě o dílo bylo dohodnuto, že cena díla je splatná do 10 dnů ode dne předání díla. Společnost ZETA, s. r. o., však cenu díla nezaplatí ve smluveném termínu, ale až o jeden měsíc později. Pro případ prodlení byly ve smlouvě sjednány úroky z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky.

Vysvětlení k příkladu:

Společnosti KAPA, s. r. o., vzniká nárok na úhradu úroku z prodlení z dlužné částky, a to za období od splatnosti ceny díla do zaplacení – tedy za jeden měsíc prodlení.

Okamžik vzniku práva na úrok z prodlení

Jak vyplývá z výše uvedeného příkladu, platí se úroky z prodlení od prvního dne prodlení až do zániku pohledávky; většinou tedy do jejího zaplacení. Tyto termíny si musí věřitel v případě, že vznese na dlužníka nárok na úrok z prodlení, ujasnit. Pohledávka totiž může zaniknout i jiným zákonem předpokládaným způsobem, např. započtením. Pak je určení termínu zániku pohledávky trochu složitější.

Tip
Velmi často se ve své praxi setkáváme se žalobami, kdy je úrok z prodlení požadován až ode dne podání žaloby, ačkoliv splatnost pohledávky nastala již dříve. Tím se však věřitelé zkracují o své oprávněné nároky. Povinnost dlužníka hradit úroky z prodlení totiž trvá po celou dobu prodlení – tedy od jeho počátku až do zániku dluhu.

Výše úroku z prodlení

Výši úroku z prodlení si mohou smluvní strany dohodnout. Pokud není výše úroku mezi smluvními stranami dohodnuta, pak platí, že je výše úroku z prodlení stanovena nařízením vlády, a to 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

Zákonná výše úroků z prodlení

Výše uvedené nařízení stanoví, že výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

Repo sazba ČNB

Repo sazba je limitní sazba pro dvoutýdenní repo operace České národní banky. Její výši si můžete ověřit na internetových stránkách České národní banky – www.cnb.cz.

Dohoda o výši úroku z prodlení však není bezbřehá. Věřitel má v souladu s § 1972 NOZ právo dovolat se neúčinnosti ujednání úroku z prodlení, které se odchyluje od zákona tak, že se zřetelem ke všem okolnostem a podmínkám případu zhoršuje jeho postavení, aniž je pro takovou odchylku spravedlivý důvod. Prohlásí-li soud ujednání za neúčinné, použijí se namísto něho ustanovení zákona, ledaže soud rozhodne v zájmu spravedlivého řešení jinak.

Úroky z prodlení tvoří dle ustanovení NOZ příslušenství pohledávky. Přesto požadavek na ně, může být uplatněn samostatnou žalobou.

Pozor!
Pokud uplatníte úroky z prodlení samostatnou žalobou, zaplatíte soudní poplatek

Nahrávám...
Nahrávám...