dnes je 17.7.2024

Input:

Srážky ze mzdy

23.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6 Srážky ze mzdy

Ing. Růžena Klímová

Srážky ze mzdy jsou upraveny několika právními předpisy. Jedná se především o:

 • § 144a–150 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (ZP),

 • § 910, § 2045–2047 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ),

 • § 276–302 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (OSŘ),

 • nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách),

 • zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje postup soudů, soudních exekutorů, správců daně a orgánů veřejné správy při provádění exekucí v případě, jsou-li exekucemi nařízenými soudem, správcem daně nebo orgánem veřejné správy nebo zahájenými u soudního exekutora souběžně postiženy tytéž věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty,

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Srážky z příjmu jsou srážky ze mzdy nebo platu (§ 277 OSŘ) a z jiných příjmů dle § 299 OSŘ. Sem patří:

 • náhrada mzdy nebo platu,

 • odměny za pracovní nebo služební pohotovost,

 • odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků,

 • výživné, dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově,

 • odměny z dohod o pracovní činnosti a z dohod o provedení práce,

 • nemocenské,

 • peněžitá pomoc v mateřství,

 • důchody,

 • stipendia,

 • podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci a kompenzace,

 • odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání, služebního poměru nebo výkonu veřejné funkce,

 • peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,

 • náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti,

 • dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku,

 • výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů,

 • mzdové nároky podle zákona upravujícího ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Srážky se neprovádějí ze sociálních

Nahrávám...
Nahrávám...