dnes je 18.7.2024

Input:

Ručení za nezaplacenou daň

28.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.5 Ručení za nezaplacenou daň

Ing. Dagmar Fitříková

Podle § 109 odst. 1 a 2 ZDPH ručí plátce, který přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné jiným plátcem nebo poskytl úplatu na takové plnění (dále jen „příjemce zdanitelného plnění”), za daň nezaplacenou z tohoto plnění pouze v níže uvedených případech:

  • Pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění věděl nebo vědět mohl, že daň z tohoto zdanitelného plnění uvedená na daňovém dokladu nebude plátcem, který toto zdanitelné plnění uskutečňuje nebo obdrží za takové zdanitelné plnění úplatu (dále jen „poskytovatel zdanitelného plnění”), úmyslně zaplacena.

  • Poskytovatel zdanitelného plnění se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit.

Nebo dojde ke zkrácení nebo vylákání daňové výhody.

Příjemce zdanitelného plnění, pokud je plátcem, ručí za daň nezaplacenou dodavatelem také, pokud je úplata za toto plnění:

  • - bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny, nebo
  • - poskytnuta bezhotovostním převodem zcela nebo zčásti na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (zahraniční bankovní účet),
  • - poskytnuta bezhotovostním převodem zcela nebo zčásti na jiný účet než zveřejněný účet poskytovatele zdanitelného plnění, a pokud úplata za toto plnění překračuje částku 540 000 Kč,
  • - poskytnuta zcela nebo zčásti virtuální měnou,
  • - o poskytovateli zdanitelného plnění byla zveřejněna skutečnost, že je nespolehlivým plátcem.

Možnost uplatnění výzvy k ručení za daň nezaplacenou dodavatelem ze strany správce daně

Institut ručení podle § 109 ZDPH je správce daně oprávněn uplatnit pouze v případě, že je ověřeno, že poskytovatel zdanitelného plnění daň vztahující se ke konkrétnímu zdanitelnému plnění prokazatelně nezaplatil, a za předpokladu, že jsou splněny zákonné podmínky umožňující tento speciální institut uplatnit (§ 109 ZDPH). V § 109 ZDPH není stanovena lhůta, která by správce daně omezovala, pokud se jedná o možnost vyzvat plátce, který je v pozici příjemce zdanitelného plnění, jako ručitele. Uplatnění takové výzvy je samozřejmě podmíněno tím, že v konkrétním posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky umožňující správci daně uplatnit výzvu k ručení za daň nezaplacenou poskytovatelem zdanitelného plnění.

Institut nespolehlivého plátce

Jedním z opatření v boji proti daňovým únikům je zavedení institutu tzv. nespolehlivého plátce a zveřejnění skutečnosti, že se konkrétní plátce dostane do pozice nespolehlivého plátce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Do pozice nespolehlivého plátce se může dostat plátce, který závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně a o kterém správce daně ve smyslu § 106a odst. 1 ZDPH rozhodne, že je nespolehlivým plátcem.

V příslušném registru plátců DPH je možné u konkrétního plátce ověřit skutečnost, že tento plátce „není nespolehlivým plátcem”. Tato skutečnost je v současné době zveřejněna u všech plátců v příslušném registru plátců DPH. Povinnost správce daně zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o tom, že plátce buď je, nebo není nespolehlivým plátcem, vyplývá z úpravy obsažené v ustanovení § 106ab odst. 4 ZDPH.

Pokud SVJ-plátce, který je v pozici příjemce zdanitelného plnění, v příslušném registru plátců DPH ověří, že o dodavateli byla zveřejněna skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, lze v těchto případech doporučit uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a ZDPH. S přihlédnutím ke skutečnosti, že do pozice nespolehlivého plátce se plátce dostane pouze v případě, že závažným způsobem poruší své povinnosti ke správě daní, je v těchto případech riziko ručení za daň nezaplacenou poskytovatelem zdanitelného plnění velmi vysoké. Uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a ZDPH toto riziko zcela eliminuje. V tomto případě je vhodné informovat poskytovatele zdanitelného plnění o tom, že se příjemce zdanitelného plnění rozhodl z výše uvedených důvodů uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH. Tímto je poskytovatel zdanitelného plnění informován o tom, jakým způsobem bude příjemce zdanitelného plnění realizovat úhradu závazku vyplývajícího z tohoto zdanitelného plnění.

Bankovní účty ve vazbě na ručení za nezaplacenou daň dodavatelem

Dalším z opatření v boji proti daňovým únikům je mimo zavedení institutu nespolehlivého plátce ve vazbě na úpravu obsaženou v § 109 odst. 3 ZDPH i možnost uplatnění institutu ručení podle § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH v případě, že je úplata za zdanitelné plnění poskytnuta zcela, nebo jen zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Povinnost nově registrovaného plátce sdělit správci daně jako povinný registrační údaj čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost, vyplývá z úpravy obsažené v § 96 ZDPH. Současně má plátce možnost určit, které z těchto jeho účtů budou zveřejněny v rámci veřejně přístupného registru plátců DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup. Z povinnosti vymezené pro nově registrované plátce v § 96 ZDPH a z úpravy obsažené v daňovém řádu vyplývá, že plátce má pouze povinnost sdělit správci daně čísla svých bankovních účtů, popř. oznámit změny v této oblasti, nemá však povinnost tyto účty

Nahrávám...
Nahrávám...