dnes je 15.7.2024

Input:

Rozhodnutí o návrhu na moratorium

1.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.2
Rozhodnutí o návrhu na moratorium

Mgr. Tomáš Braun

Rozhodnutí o návrhu na moratorium

Lhůta pro rozhodnutí

O návrhu na moratorium musí insolvenční soud rozhodnout do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel (§ 117 IZ). Jelikož jde o velmi krátkou lhůtu, je aplikace § 43 OSŘ (výzva insolvenčního soudu k odstranění vad návrhu), obdobně jako v případě vadného insolvenčního návrhu (§ 128 odst. 1 IZ), vyloučena.

Vyhlášení a odmítnutí moratoria

Podle § 118 odst. 1 IZinsolvenční soud

1) vyhlásí moratorium, jestliže

a) jsou splněny (formální) předpoklady uvedené v § 115 a 116 IZ, tzn. že

- návrh byl podán včas a oprávněnou osobou (§ 115 IZ) - viz část 4/4.1,

- návrh obsahuje náležitosti a přílohy stanovené IZ (§ 116 IZ) - viz část

4/4.1, (insolvenční soud při rozhodování o návrhu na moratorium přezkoumává toliko formální předpoklady pro jeho vyhlášení a nezabývá se skutečnostmi, kterými dlužník v návrhu věcně odůvodňuje vyhlášení moratoria), a

b) dosud nebylo rozhodnuto o insolvenčním návrhu;

2) návrh na moratorium odmítne, jestliže shora uvedené podmínky nejsou splněny.

Judikatura

K postupu insolvenčního soudu při rozhodování o návrhu na moratorium se vyjádřil Vrchní soud v Praze v následujících rozhodnutích:

1) usnesení sp.zn. KSPA 56 INS 2720/2010, 3 VSPH 347/2010-A ze dne 30. 9. 2010(citace z odůvodnění) :

"V daném případě dlužník nijak nezpochybňoval, že svůj včasný návrh na vyhlášení moratoria nijak konkrétně neodůvodnil a že také k němu nepřipojil žádnou z obligatorních příloh tohoto návrhu předepsaných v § 116 odst. 2 IZ. Soud prvního stupně správně dovodil, že s ohledem na lhůtu, v níž má podle § 117 IZ o návrhu na moratorium rozhodnout, a pro niž je tu postup dle § 43 OSŘ vyloučen, je dlužníkova žádost o poskytnutí další lhůty pro doplnění návrhu bezpředmětná. Úprava § 115 a násl. IZ je striktně postavena tak, že chce-li dlužník (věcně k tomu legitimovaný) využít dobrodiní moratoria, musí soudu předložit právně perfektní návrh na vyhlášení moratoria (návrh opatřený všemi povinnými náležitostmi) nejpozději do 7 dnů od podání vlastního insolvenčního návrhu, anebo do 15 dnů od doručení insolvenčního návrhu věřitele. Návrhem podaným později nebo návrhem neúplným se nelze věcně zabývat a insolvenční soud ho musí bez dalšího obratem (do konce nejblíže následujícího pracovního dne) odmítnout, aby insolvenční řízení mohlo bez průtahů pokračovat.

Soud prvního stupně tedy v posuzované věci postupoval správně, když dle § 117 a § 118 odst. 1 (věty za středníkem) IZ - aniž určil dlužníku lhůtu k doplnění návrhu - napadeným usnesením bez dalšího návrh na moratorium odmítl. Jelikož vady návrhu na moratorium může navrhovatel odstranit jen dokud soud prvního stupně nevydá usnesení o odmítnutí tohoto návrhu, neměla by z hlediska posouzení věcné správnosti napadeného usnesení žádného významu ta doplnění, jež by dlužník učinil k odstranění nedostatků návrhu na moratorium až poté, co byl insolvenčním soudem odmítnut".

2) usnesení sp. zn. MSPH 89 INS 11652/2011, 2 VSPH 1434/2011-A ze dne 29. 12. 2011 (citace z odůvodnění):

"Na rozdíl od soudu prvního stupně je odvolací soud přesvědčen o

Nahrávám...
Nahrávám...