dnes je 18.5.2024

Input:

Projednání insolvenčního návrhu

8.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.2
Projednání insolvenčního návrhu

JUDr. Jolana Maršíková

Jsou-li splněny všechny podmínky řízení (viz části Pravomoc soudu, jeho věcná a místní příslušnost , Způsobilost být účastníkem řízení a jeho procesní způsobilost a Překážka litispendence (překážka věci zahájené) a překážka reiiudicatae (věci rozsouzené)) a nedošlo-li tedy k zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit (podrobný výklad viz Zkoumání podmínek řízení), zkoumá insolvenční soud, zda je insolvenční návrh právně perfektní (opatřený všemi předepsanými náležitostmi) a tedy a způsobilý projednání.

V té souvislosti může insolvenční soud rozhodnout o insolvenčním návrhu (jak plyne i z § 142 IZ) následujícími rozhodnutími procesní povahy:

  1. odmítnutím insolvenčního návrhu pro vady – § 128 IZ (podrobný výklad viz Odmítnutí insolvenčního návrhu ),
  2. odmítnutím insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost – § 128a IZ (podrobný výklad v části Odmítnutí insolvenčního návrhu ),
  3. zastavením řízení pro zpětvzetí insolvenčního návrhu – § 129 a § 130 IZ (podrobný výklad viz Zpětvzetí insolvenčního návrhu),
  4. zastavením řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení podle § 108 IZ (podrobný výklad v části Záloha na náklady insolvenčního řízení).

Nedojde-li k odmítnutí insolvenčního návrhu nebo k zastavení řízení, insolvenční soud o insolvenčním návrhu rozhodne meritorně (ve věci):

  1. zamítnutím insolvenčního návrhu (podrobný výklad v části Projednání insolvenčního návrhu dlužníka, rozhodnutí o věci ohledně dlužnického návrhu a v části Projednání insolvenčního návrhu věřitele, rozhodnutí o věci ohledně věřitelského návrhu),
  2. zjištěním o úpadku dlužníka podle § 136 IZ (viz opět výklad v předešle uvedených částech, a co do náležitostí rozhodnutí o úpadku pak viz část Rozhodnutí o úpadku).

Jakmile bylo některé ze shora uvedených rozhodnutí (vyjma rozhodnutí o úpadku) veřejně vyhlášeno, a nebylo-li veřejně vyhlašováno, jakmile bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku (§ 89 IZ), zanikají podle § 146 odst. 1 IZ veškeré účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření. Insolvenční soud je ale oprávněn, odůvodňují-li to okolnosti případu, odložit zánik účinků až na právní moc rozhodnutí.

V řízení o odvolání proti výše uvedeným rozhodnutím se podle ust. § 146 odst. 2 IZ nepřihlíží ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání

Nahrávám...
Nahrávám...