dnes je 18.7.2024

Input:

Novace

19.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.2.3
Novace

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Právní úprava privativní novace je obsažena v § 1902 NOZ.

Podstata novace

Smluvní strany mohou dle svých potřeb měnit závazky, které mezi sebou založily, vzájemnou dohodou. Mohou samozřejmě i své závazky zrušit a nahradit je novými, případě vytvářet nové závazky vedle závazků již existujících. To odpovídá plně zásadě smluvní volnosti, na které je postaveno smluvní právo.

Ustanovení § 1902 upravuje poměrně stručně institut tzv. privativní novace. Kumulativní novace je pak upravena v § 1901 NOZ.

Rozdíl mezi privativní novací a kumulativní novací

Privativní novace nemění obsah původního závazku, ale zrušuje jej tak, že dosavadní závazek nahrazuje závazek nový a dlužníkovi vzniká nová povinnost splnit nový závazek. 

U kumulativní novace nedochází ke zrušení původního závazku, ale pouze ke změně původního závazku v dohodnutém rozsahu. Zpravidla půjde o změnu místa plnění závazku nebo doplnění dalších okolností, za nichž se závazek plní. V takovém případě původní závazek nezaniká, ale dochází pouze ke změně jeho obsahu.

Smluvní strany uzavřely kupní smlouvu, na základě které se strana A zavázala předat straně B motorovou pilu, a to v místě sídla strany A, a strana B se zavázala straně A uhradit kupní cenu ve výši 10 000 Kč. Následně se strany dohodly, že motorová pila bude předána v místě sídla strany B. Touto dohodou se nijak neruší původní závazek, pouze se mění místo splnění závazku.

V praxi může rozlišení, zda jde o privativní nebo kumulativní novaci, činit obtíže, přičemž význam tohoto rozlišení může být zásadní zejména z hlediska promlčení a běhu promlčecích lhůt. V dosavadní praxi se Nejvyšší soud ČR zabýval otázkou změny splatnosti závazku. V rozsudku ze dne 22. 6. 2006, sp. zn. 33 Odo 335/2005 dospěl k závěru, že “dohoda účastníků závazkového právního vztahu o odložení splatnosti dluhu má za následek zánik původního a vznik nového závazku; od splatnosti nového závazku začíná běžet nová promlčecí doba.“

Privativní novace

Smluvní strany se tedy mohou dohodnout na tom, že dosavadní závazek nahrazují závazkem novým. V takovém případě dosavadní závazek zaniká a dlužník je povinen plnit pouze závazek nový.

Společnost A uzavřela se společností B kupní smlouvu, na základě které odebrala od společnosti B zboží za kupní cenu ve výši 100 000 Kč. Společnost A se nicméně dostala do finančních obtíží a nebyla schopná uhradit společnosti B kupní cenu ve sjednané době. Smluvní strany proto uzavřely

Nahrávám...
Nahrávám...