dnes je 18.5.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1994

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.2.3.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1994

JUDr. Vladimíra Knoblochová

NOZ doplnil právní úpravu splynutí ještě o zvláštní ustanovení o důsledcích splynutí v případě solidárních závazků.

Obsahem společného závazku je povinnost více dlužníků témuž věřiteli splnit dluh společně a nerozdílně, tedy všichni jsou dlužníky v celé částce dluhu, nikoliv pouze každý ve své části. V případě společného závazku je věřitel oprávněn požadovat plnění na kterémkoliv z nich. Jestliže však dluh splní jeden dlužník, povinnost ostatních zanikne. Pokud jeden spoludlužník vyrovnal více, než činí jeho podíl, náleží od ostatních spoludlužníků náhrada. Právní úprava společných závazků je obsažena v § 1872 až § 1876 (Dlužníci zavázaní společně a nerozdílně).

Pokud by došlo ke splynutí práva věřitele a povinnosti jednoho z dlužníků, kteří jsou zavázáni společně a nerozdílně, nezanikne dluh v celé výši, ale pouze do výše odpovídajícího podílu tohoto spoludlužníka.

Příklad


Pan Novák poskytl zápůjčku ve výši 100.000 Kč svému synovi Karlovi a jeho kamarádovi Petrovi, kteří se zavázali mu zápůjčku vrátit společně a nerozdílně. Vnitřní podíly mezi Karlem a Petrem jsou takové, že každý dluží 1/2. Pan Novák ale zemřel a jeho syn Karel pohledávku nabyl v rámci dědického řízení. Tím došlo sice ke splynutí práva věřitele a povinnosti jednoho z dlužníků, ale dluh zaniká pouze co do výše podílu syna Karla, tj. do výše 50.000 Kč. Dluh ve výši 50.000 Kč za jeho kamarádem Petrem nezaniká a Karel se vůči němu může domáhat vrácení

Nahrávám...
Nahrávám...