dnes je 14.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1949

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.5.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1949

JUDr. Vladimíra Knoblochová

V případě, že plnění od dlužníka přebírá přímo věřitel, je dlužník oprávněn požadovat na věřiteli potvrzení o splnění dluhu (kvitanci).

V kvitanci musí být uvedeno:

  • jméno dlužníka i věřitele,

  • předmět plnění, a

  • místo a čas, kde a kdy byl dluh splněn.


Byť zákon nevyžaduje výslovně písemnou formu kvitance, domníváme se, že vzhledem k tomu, že stanoví, co vše musí být v kvitanci uvedeno, musí být kvitance vydána ze strany věřitele písemně. Jen tak může navíc plnit svou funkci potvrzení o splnění dluhu.

V případě, že by věřitel potvrzení nevydal, je dlužník oprávněn, aniž by se dostal do prodlení s plněním, plnění odepřít, a to až do doby, než mu bude kvitance vydána.

Dlužník není povinen žádat o vydání kvitance, jde pouze o jeho právo. Pokud o vydání kvitance nepožádá, věřitel ji nemusí vydat.

Kvitance slouží jako důkazní prostředek o tom, že dlužník svůj dluh vůči věřiteli splnil. Kvitance ale podle našeho názoru nezakládá nevyvratitelnou právní domněnku o tom, že byl dluh splněn. V případě, že mezi dlužníkem a věřitelem následně vznikne spor o to, zda byl dluh splněn, může mít předložení kvitance v soudním sporu za následek vznik povinnosti věřitele prokázat, že ke splnění dluhu nedošlo.

Za účinnosti starého občanského zákoníku se k této otázce vyjádřil Nejvyšší soud České republiky v rozsudku sp. zn. 22 Cdo 2670/98 ze dne 10. 10. 2000 následovně, přičemž s ohledem na v zásadě shodnou úpravu v této věci se domníváme, že je toto rozhodnutí aplikovatelné i pro novou právní úpravu: "Důkazní břemeno ohledně určitých skutečností zatěžuje toho účastníka, který tyto skutečnosti tvrdí a vyvozuje z nich pro sebe příznivé právní důsledky. Pokud se věřitel domáhá splnění dluhu, je na něm, aby prokázal vznik splatné pohledávky vůči dlužníkovi; pokud bylo prokázáno, že taková pohledávka skutečně vznikla, může se dlužník bránit tvrzením, že tato pohledávka již zanikla. Důkazní břemeno ohledně existence právních skutečností, které měly za následek zánik dluhu, leží na dlužníkovi. Důkazem významným pro posouzení, zda došlo ke splnění dluhu, je písemné potvrzení o zaplacení dluhu (kvitance) .... Kvitance je tedy důkazem o tom, že věřitel prohlásil, že dlužník splnil dluh v kvitanci uvedený a že na splnění zaplatil částku tam označenou. Zda toto prohlášení dostačuje ke skutkovému zjištění, že k plnění skutečně došlo, posoudí soud v rámci volného hodnocení důkazů. Pouhé popírání ani nepodložené zpochybňování kvitance nemůže mít za následek oslabení její důkazní síly.

V této souvislosti je třeba upozornit na novou právní úpravu tzv. soukromé listiny, která je obsažena v § 565 a 566 NOZ. Kvitance zpravidla nebude mít formu veřejné listiny (nebude vyhotovována ve formě notářského zápisu) a půjde tedy o soukromou listinu. Zákon nově stanoví, že je na každém, kdo se dovolává soukromé listiny, aby dokázal její pravost a správnost. Pokud je soukromá listina použita

Nahrávám...
Nahrávám...