dnes je 28.2.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1885

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.6.1.1.1.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1885

JUDr. Vladimíra Knoblochová

NOZ upravuje odlišně od dosavadní právní úpravy ručení postupitele vůči postupníkovi za dobytnost postoupené pohledávky. Dosud platilo, že postupitel ručí za dobytnost postoupené pohledávky do výše přijaté úplaty spolu s úroky, jen když se k tomu postupníkovi písemně zavázal. Podle nové právní úpravy vzniká ručení postupitele za dobytnost postoupené pohledávky přímo ze zákona (ledaže smluvní strany ručení ve smlouvě o postoupení pohledávky vyloučí, neboť jde o dispozitivní ustanovení, od kterého se strany mohou odchýlit). Podmínkou pro vznik ručení je, že pohledávka byla postoupena za úplatu – v případě bezúplatného postoupení postupitel za dobytnost pohledávky neručí (ale strany si samozřejmě mohou sjednat ručení postupitele za dobytnost pohledávky i u bezúplatného postoupení).

Postupitel tedy odpovídá postupníkovi až do výše přijaté úplaty s úroky za to, že pohledávka v době postoupení trvala, a současně ručí za její dobytnost.

Důsledkem neexistence pohledávky v době uzavření smlouvy o jejím postoupení (postupník se tak nestal místo postupitele věřitelem pohledávky s dohodnutým obsahem) není neplatnost postupní smlouvy, nýbrž "jen“ zákonná odpovědnost postupitele vůči postupníku. Nárokem z titulu odpovědnosti postupitele za existenci (pravost) pohledávky postupované za úplatu může být škoda nebo jiná újma vzniklá postupníkovi tím, že se nestal místo postupitele věřitelem pohledávky s dohodnutým obsahem. Postupník se typově domáhat vůči svému postupiteli především vrácení zaplacené úplaty.

Judikát


Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 1366/2005, ze dne 29. 11. 2007

Úprava obsažená v § 527 odst. 1 ObčZ upravuje zvláštní zákonnou odpovědnost postupitele, který svou pohledávku úplatně postoupil jinému, za existenci postupované pohledávky v době jejího postupu (za její pravost).

Jestliže pohledávka z titulu neuhrazené úplaty za postoupení z postupní smlouvy (č. 1) přešla postoupením na třetí osobu (postupní smlouvou č. 2), odpovídá tato třetí osoba (podle ustanovení § 527 odst. 1 písm. a/ ObčZ) místo postupitele postupníkovi za existenci (pravost) pohledávky, kterou postupník nabyl postupní smlouvou č. 1 od postupitele.

Této třetí osobě samotné pak postupitel odpovídá

Nahrávám...
Nahrávám...