dnes je 18.7.2024

Input:

Exekuční návrh dle § 35 s násl. EŘ (květen 2013)

31.5.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.1
Exekuční návrh dle § 35 s násl. EŘ (květen 2013)

Exekuční návrh dle § 35 s násl. EŘ

 

Exekutorský úřad Liberec

Soudní exekutor JUDr. Lubomír Mrkvička

Jezuitská 3

460 13 Liberec XIII

 

---------------------------------------------

V Liberci dne 5.2.2013

 

Oprávněný:

 

František Obrázek

nar. 17.4.1980

bytem Jasná 17, Liberec 9

 

 

Povinný:

 

Jan Lorenz

nar. 17.6.1990

bytem Tomíčkova 17, Liberec 8

 

 

 

Exekuční návrh

podle § 35 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

 

 

 

pro částku 20.000,-Kč s příslušenstvím

 

 

D v o j m o

 

 

Přílohy:

- úředně ověřená kopie exekučního titulu - Rozsudku Okresního soudu v Liberci, čj. 12 C 159/2012, ze dne 17.2.2012, který se stal pravomocným dne 5.5.2012

 

 

I.

 

Podle pravomocného a vykonatelného exekučního titulu, kterým je Rozsudek Okresního soudu v Liberci, čj. 12 C 159/2012, ze dne 17.2.2012, který se stal pravomocným dne 5.5.2012, bylo povinnému uloženo, aby uhradil oprávněnému:

- částku 20.000,-Kč a úrok z prodlení ve výši 6,5% rodně od 1.12.2011 do zaplacení a to do 3 dnů ode dne nabytí právní moci výe uvedeného rozsudku

- náhradu nákladů řízení ve výši 5250,-Kč a to do 15 dnů ode dne nabytí právní moci výše uvedeného rozsudku

 

Důkaz : originál/ověřená kopie Rozsudku Okresního soudu v Liberci, čj. 12 C 159/2012, ze dne 17.2.2012

 

II.

 

Povinný dosud nezaplatil nic z toho, co mu ukládá citované pravomocné a vykonatelné rozhodnutí.

Oprávněný povinného marně vyzval ke splnění povinnosti přípisem ze dne 15.1.2013.

 

Důkaz: - přípis oprávněného s výzvou ke splnění povinnosti + podací lístek svědčící o odeslání

 

 

III.

 

Oprávněný prohlašuje, že pro vymáhanou povinnost nebylo zahájeno jiné exekuční řízení podle zák. 120/2001 Sb., ani podle zák. o.s.ř. 99/1963 Sb.

 

 

IV.

 

Na základě výše uvedeného oprávněný navrhuje, aby soud pověřil JUDr. Lubomíra Mrkvičku, soudní exekutora Exekutorského úřadu Liberec, se sídlem Jezuitská 3, 460 13 Liberec XIII, vedením exekuce na základě vykonatelného exekučního titulu, kterým je Rozsudek Okresního soudu v Liberci, čj. 12 C 159/2012, ze dne 17.2.2012, který se stal pravomocným dne 5.5.2012 proti povinnému Janu Lorenzovi, nar. 17.6.1990 bytem Tomíčkova 17, Liberec 8, pro částku:

 

- částku 20.000,-Kč a úrok z prodlení ve výši 6,5% rodně od 1.12.2011 do zaplacení a to do 3 dnů ode dne nabytí právní moci výe uvedeného rozsudku

- náhradu nákladů předchozího řízení ve výši 5250,-Kč a to do 15 dnů ode dne nabytí právní moci výše uvedeného

Nahrávám...
Nahrávám...