dnes je 18.7.2024

Input:

Exekuce

28.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6 Exekuce

Poté, kdy pohledávka za dlužníkem bude SV pravomocně přiznána (tedy po uplynutí lhůty k podání odvolání, po rozhodnutí odvolacího soudu či po uplynutí lhůty k podání odporu a po uplynutí pariční lhůty stanovené v rozhodnutí k plnění), může SV přikročit k exekuci.

SV jako oprávněný podává k exekutorovi návrh na zahájení exekučního řízení. V exekučním návrhu musí být označen exekutor, který má exekuci vést, s uvedením jeho sídla, z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno povinného, tj. dlužníka, jeho bydliště, rodné číslo nebo datum narození, přesné označení exekučního titulu (obvykle platební rozkaz nebo rozsudek), uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda povinný (dlužník) vymáhanou povinnost splnil a v jakém rozsahu, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný (SV) dovolává. Dále je nutné k exekučnímu návrhu přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti (doložku o nabytí právní moci a vykonatelnosti vyznačí na základě žádosti příslušný soud) nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.

Po doručení exekučního návrhu požádá exekutor příslušný soud o pověření a nařízení exekuce.

Nahrávám...
Nahrávám...