dnes je 18.5.2024

Input:

Daňové přiznání za zdaňovací období roku 2022

12.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.9.1
Daňové přiznání za zdaňovací období roku 2022

Ing. Zdeněk Morávek

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude za rok 2022 podáváno v souladu s § 136 DŘ do 3. 4. 2023. Lhůta pro podání daňového přiznání se prodlužuje na:

a) 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky, nebo

b) 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud:

 • daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo

 • daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně daňové přiznání podal poradce.

Lhůta je v souladu s touto úpravou stanovena tak, že daňové přiznání se podává nejpozději do tří nebo do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období, ale v návaznosti na § 33 DŘ se konec lhůty posouvá o jeden den, tedy na 1. 4. nebo 1. 7. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Okolnosti, za kterých je nutné podat daňové přiznání, jsou vymezeny v § 38g ZDP:

 • roční příjmy poplatníka, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,

 • poplatník vykazuje daňovou ztrátu,

 • jedná se o poplatníka, který má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP pouze od jednoho nebo postupně od více plátců, a další příjmy podle § 7 až 10 ZDP přesáhnou 6 000 Kč ročně. Do tohoto limitu se opět nezapočítávají příjmy osvobozené od daně a příjmy zdaněné srážkovou daní,

 • jedná se o poplatníka, který má současně příjmy podle § 6 ZDP od dvou nebo více plátců zdaněné zálohovou daní; postačuje, aby tato situace nastala i jenom v jednom měsíci za celé zdaňovací období a již vzniká povinnost podat daňové přiznání,

 • jedná se o poplatníka, daňového nerezidenta, který uplatňuje slevy na dani kromě základní slevy na poplatníka nebo uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě nebo uplatňuje některou z nezdanitelných částí základu daně,

 • jedná se o poplatníka, kterému byly vyplaceny nebo který jiným způsobem obdržel příjmy ze závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly podle § 5 odst. 4 ZDP za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch,

 • jedná se o poplatníka s příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatných plnění poskytnutých do zahraničí,

 • jedná se o poplatníka, jehož plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu,

 • jedná se o poplatníka, u

Nahrávám...
Nahrávám...