dnes je 14.6.2024

Input:

303/2017 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti

č. 303/2017 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti
ZÁKON
ze dne 16. srpna 2017,
kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna občanského zákoníku
Čl. I
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., se mění takto:
1. § 147 až 150 a § 231 se zrušují.
2. V § 272 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. II
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 167/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona č. 335/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 161/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 460/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.
Dosavadní písmena i) až n) se označují jako písmena h) až m).
2. V § 11 odst. 2 se písmeno t) zrušuje.
Dosavadní písmeno u) se označuje jako písmeno t).
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o církvích a náboženských společnostech
Čl. III
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 192/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 15a se odstavec 5 zrušuje.
2. V § 17 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 6 až 8.
3. V § 18 odst. 1 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.
4. V § 19 odst. 1 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.
5. V § 20 odst. 1 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Čl. IV
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění zákona č.
Nahrávám...
Nahrávám...