dnes je 22.9.2023

Pohledávky nedaňovéGarance

30.8.2023, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

PohledávkyGarance

30.8.2023, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím textu se zaměříme na daňové a účetní aspekty pohledávek v účetnictví podnikatelských subjektů, které jsou účetními jednotkami. Zaměříme se na problematiku tvorby opravných položek a odpisu pohledávek. Věnovat se budeme i otázce postoupení…

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1821Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je transpozicí článku 6 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU.

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1820Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení prošlo k 6. 1. 2023 významnou změnou provedenou zákonem č. 374/2022 Sb., který napříč občanským zákoníkem novelizoval zejména ustanovení týkající se ochrany spotřebitele. Před touto novelou bylo komentované ustanovení vnímáno jako…

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1840Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V komentovaném ustanovení jsou uvedeny výjimky, na které se neuplatní úprava týkající se smluv uzavíraných distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1843Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení uvádí výčet informací, které musí být spotřebiteli sděleny před uzavřením smlouvy nebo před sdělením závazné nabídky. Ustanovení je transpozicí článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady…

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1811Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Vzor - Žádost o posečkání úhrady daněGarance

22.2.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Pořadí srážek a postup při jejich prováděníGarance

31.1.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ze mzdy se přednostně srazí daň z příjmu, pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Tyto srážky se označují jako zákonné srážky a sráží se z hrubé mzdy zaměstnance podle závazných právních předpisů. Další srážky ze mzdy se provádějí z čisté mzdy s ohledem na…

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Exekuce a výplata dávek nemocenského pojištěníGarance

31.1.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

OSSZ jsou oprávněny provádět pouze srážky exekuční (výkon rozhodnutí nařízených soudy, soudními exekutory a správními úřady). Exekuční srážky provádí OSSZ jen z nemocenského a peněžité pomoci v mateřství. V souladu s § 50 ZNP nelze dohodu o srážkách z dávek…

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Dohody o srážkách ze mzdyGarance

31.1.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úpravu dohod o srážkách ze mzdy od roku 2014 řeší § 2045 až 2047 NOZ. „Dluh bylo možné zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu nebo z náhrady mzdy ve výši nepřesahující jejich polovinu.” Zákonem č. 460/2016 Sb., který nabyl účinnosti…

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Srážky ze mzdyArchiv

31.1.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Srážky ze mzdy jsou upraveny několika právními předpisy. Jedná se především o:

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Nezdanitelné částky u fyzických osobGarance

12.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník, který je fyzickou osobou, má možnost si od základu daně odečíst ještě některé další položky, které dále umožňují legálně snížit jeho daňovou zátěž. Jedná se zejména o nezdanitelné částky, které jsou upraveny v § 15 ZDP a týkají se výhradně fyzických…

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Daňové přiznání za zdaňovací období roku 2022Garance

12.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude za rok 2022 podáváno v souladu s § 136 DŘ do 3. 4. 2023. Lhůta pro podání daňového přiznání se prodlužuje na:

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Vzor - Kupní smlouva - koupě movité věci (osobního automobilu)Garance

7.1.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Vzor - Kupní smlouva - koupě movité věci (televizoru)Garance

7.1.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Koupě movité věciGarance

7.1.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava koupě v NOZ se dělí do celkem šesti pododdílů:

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Vzor - Kupní smlouva na materiál a zbožíGarance

7.1.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Daňové a nedaňové nákladyGarance

7.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Další úpravy, které je nutné provést, spočívají ve vyloučení těch nákladů, které jsou sice ve výsledku hospodaření obsaženy, ale do daňového základu nepatří, a naopak promítnutí těch nákladů, které do základu daně patří, ale součástí výsledku hospodaření, a…

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1823Garance

6.1.2023, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Paragraf byl zrušen zákonem č. 374/2022 Sb. s účinností od 6. ledna 2023.

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Provádění nemocenského pojištění a povinnosti zaměstnavatelůGarance

4.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnancům vyplácejí dávky pouze orgány nemocenského pojištění (nikoliv zaměstnavatelé); této skutečnosti se též přizpůsobují povinnosti zaměstnavatelů. Povinnosti zaměstnavatelů při provádění nemocenského pojištění nezávisí na počtu jejich zaměstnanců.…

Přístupné pro: Firemní pohledávky

NemocenskéGarance

3.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemocenské náleží, pokud dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa budou trvat déle než 14 kalendářních dní, tj. od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. V období prvních 14 kalendářních dní budou zaměstnanci zabezpečeni…

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Denní vyměřovací základGarance

3.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné se vyměřují z denního vyměřovacího základu příslušnou procentní sazbou; u vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se tento základ používá pro stanovení výše této…

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Podmínky pro nařízení a provedení exekuce; exekuční tituly a jejich vykonatelnostArchiv

22.8.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon přesně stanoví podmínky, za nichž může být exekuce nařízena a provedena:

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Exekuční řízeníArchiv

22.8.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekuce je proces, jehož prostřednictvím může dojít k vynucení splnění určité povinnosti, která byla povinnému subjektu nařízena soudním rozhodnutím nebo rozhodnutím jiného orgánu. Výjimku v tomto ohledu tvoří notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti, ve…

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Exekuční návrh, procesní postupGarance

22.7.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud povinný nesplní dobrovolně, co mu ukládá určité vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat exekuční návrh. Bez návrhu oprávněného nemůže být exekuční řízení zahájeno. Z tohoto pravidla existuje výjimka, která se týká péče o nezletilé. To však není…

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Smlouva o nájmu bytuGarance

19.4.2022, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Jak je to s povinností pravidelně konat zasedání shromáždění SVJ? A jaké jsou důsledky jeho nekonání?Garance

10.1.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 1207 odst. 1 NOZ (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „NOZ”) platí, že statutární orgán společenství vlastníků, tj. buď výbor, nebo předseda společenství vlastníků, svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo…

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Kupní smlouva na nemovitou věc - daňové hlediskoGarance

2.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu DPH je při prodeji nemovité věci nutné dobře posoudit, zda se jedná o plnění, které je zdanitelné, tedy s povinností uplatnit daň na výstupu, nebo o plnění, které je osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně na vstupu. Je tedy nutné rozhodnout,…

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Přeplatky a nedoplatky na pojistném a penáleGarance

14.12.2021, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2048Garance

1.12.2021, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozor ustanovení změněno novelou o tzv. dětských dluzích, tj. zákonem č. 192/2021 Sb.a to následovně:

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Řešení otázek a procvičení z 13. lekceArchiv

13.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Rozvíjejte svůj tým - vyplatí se to!Archiv

13.9.2021, Mgr. Ludmila Třeštíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výhodou soudržnosti je vyšší míra spolupráce, snadnější komunikace, větší odolnost vůči překážkám a menší absence a fluktuace. Každý člen týmu by měl něčím přispívat – být členem neznamená „vézt” se…

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Otázky a procvičení k 13. lekciArchiv

13.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Předneste publiku svůj projev dokonaleArchiv

12.9.2021, Doc. Ing. Vlasta Střížová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Proslov by měl být připraven vlastním způsobem a stylem a také tak prezentován publiku. Musí být Vaším dílem, odpovídat Vašemu způsobu myšlení a cítění a být v souladu s Vaší povahou a temperamentem. Opravdovost projevu výrazně podpoří důvěru auditoria v to,…

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Řešení otázek a procvičení z 12. lekceArchiv

12.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

I. V následujících tvrzeních označte ta správná, svou volbu zdůvodněte (naznačte výsledek či dopad v praxi).

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Otázky a procvičení k 12. lekciArchiv

12.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

I. V následujících tvrzeních označte ta správná, svou volbu zdůvodněte (naznačte výsledek či dopad v praxi).

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Jak zapůsobit na druhé?Archiv

11.9.2021, Mgr. Ludmila Třeštíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejen správné oblečení tvoří součást úspěšné image. Přijdete-li na schůzku perfektně oblečení a upravení, ale s igelitkou a okousanou tužkou, pravděpodobně dojem pokazíte. Věnujte tedy pozornost všemu, co máte s sebou. Oblečte se ne pro sebe, ale pro ty,…

Přístupné pro: Firemní pohledávky

Otázky a procvičení k 11. lekciArchiv

11.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Firemní pohledávky
Nahrávám...
Nahrávám...