dnes je 18.7.2024

Input:

Vzor s výkladem - Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 2045

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.39.1
Vzor s výkladem – Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 2045

JUDr. Petra Kejvalová

Smluvní strany:

Petr Veselý

narozen 14. 5. 1965

bytem Kostkova 6, Praha 4

(dále jen "dlužník")

a

Jan Novák

narozen 13. 9. 1977

trvale bytem Osadní 78, Praha 7

(dále jen "věřitel")

(dlužník a věřitel dále také společně jako "smluvní strany" a každý z nich samostatně jako "smluvní strana")

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2045 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), tuto

dohodu o srážkách ze mzdy

(dále jen "dohoda"):

Článek I

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30. 9. 2014 uzavřely kupní smlouvu, na jejímž základě věřitel dodal dlužníkovi zboží v kupní smlouvě specifikované. Dlužník převzetí zboží potvrzuje. Dlužník však svůj závazek z uvedené kupní smlouvy nesplnil a do dnešního dne neuhradil kupní cenu ve výši 25.000, Kč, a to ani částečně. Kupní cena byla splatná již dne 2. 1. 2015.

Za účelem úhrady této kupní ceny ve výši 25.000 Kč (slovy dvacet pět tisíc korun českých) smluvní strany sjednávají tuto dohodu o srážkách ze mzdy.

1.2 Dlužník tímto ve smyslu § 2053 občanského zákoníku uznává co do důvodu i výše svůj dluh vůči věřiteli ve výši 25.000 Kč ze shora uvedené kupní smlouvy a zavazuje se jej věřiteli uhradit v pravidelných měsíčních srážkách ze své mzdy.

1.3 Smluvní strany sjednávající srážky ze mzdy dlužníka ve výši 2.000 Kč (slovy dva tisíce korun českých).

Článek II

2.1 Dlužník je na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 6. 2010 zaměstnán u společnosti ALFA, s.r.o., IČO 22443355 se sídlem Bystřice, a to jako řidič. Pracovní smlouva byla sjednána na dobu neurčitou. Výše čisté mzdy dlužníka činí pravidelně každý měsíc 15.000 Kč.

2.2 Zaměstnavatel dlužníka, společnost ALFA, s.r.o., byla s obsahem této dohody seznámena a souhlasí s ní. Potvrzení o souhlasu společnosti ALFA, s.r.o., s touto dohodou tvoří přílohu č. 1 této dohody.

2.3 Dlužník je povinen předložit tuto dohodu společnosti ALFA, s.r.o., nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne podpisu této dohody oběma smluvními stranami. V případě prodlení dlužníka se splněním této povinnosti vzniká věřiteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky za každý i započatý den

Nahrávám...
Nahrávám...