dnes je 17.7.2024

Input:

Vzor - Kupní smlouva - koupě movité věci (televizoru)

7.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.3
Vzor – Kupní smlouva – koupě movité věci (televizoru)

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Nejlepší elektro, s. r. o.

Poděbradská 897/78, Praha 9, PSČ 190 00

IČO: 123 65 987

Bankovní spojení: 123456789/0200

Za společnost jedná:

Mgr. Josef Vomáčka, jednatel společnosti

(dále jen jako "prodávající" na straně jedné)

a

Karel Hrubý

Nar. 8. dubna 1972

Bytem Strakonická 789, Praha 5, PSČ 150 00

(dále jen jako "kupující" na straně druhé)

(kupující a prodávající společně dále jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), tuto

kupní smlouvu
I.

1.1 Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu televizor značky Samsung, typ UE40F6200, rozlišení 1920 x 1080, úhlopříčka 101 cm, rok výroby 2013 (dále jen "zboží"), a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží za podmínek dle této smlouvy.

1.2 Kupující se zavazuje řádně dodané zboží uvedené v odst. 1 tohoto článku od prodávajícího převzít a zaplatit mu dohodnutou kupní cenu.

II.
Kupní cena

2.1 Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za zboží dle článku I. odst. 1.1 této smlouvy činí 10 500 Kč (slovy: deset tisíc pět set korun českých) bez DPH, tj. 12 705 Kč včetně DPH.

2.2 Smluvní strany prohlašují, že kupní cena zahrnuje balné a dopravu na místo určení.

III.
Platební podmínky

3.1 Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu dle čl II. odst. 2.1 následujícím způsobem:

a) Kupující se zavazuje uhradit 50 % kupní ceny specifikované v článku II. odst. 2.1 této smlouvy nejpozději do tří dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to na zálohovou fakturu vystavenou prodávajícím, která byla kupujícímu předána při podpisu této smlouvy, což Kupující podpisem této smlouvy potvrzuje.

b) Doplatek kupní ceny specifikované v článku II. odst. 2.1 této smlouvy, tj. doplatek ve výši 50 % z kupní ceny, uhradí kupující prodávajícímu v hotovosti při předání zboží.

IV.
Dodání zboží

4.1 Místem dodání zboží je adresa bydliště kupujícího, jak je uvedena v jeho označení v úvodu této smlouvy.

4.2 Zboží je považováno za dodané podpisem průvodního dokladu kupujícím. Průvodní doklad se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž jedno (1) vyhotovení obdrží prodávající, jedno (1) vyhotovení si ponechá kupující. Kupující je povinen zboží převzít vyjma případu uvedeného v čl. VI. odst. 6.3 této smlouvy.

4.3 V případě zjevných vad dodaného zboží je kupující povinen tuto skutečnost uvést v průvodním dokladu. Případné nepřevzetí zboží musí být kupujícím řádně písemně zdůvodněno.

4.4 Dodáním zboží uskutečněným způsobem uvedeným v tomto článku přecházejí veškerá rizika škody na zboží na kupujícího. Předáním zboží přechází vlastnické právo na kupujícího.

V.
Doba dodání

5.1 Zboží bude prodávajícím

Nahrávám...
Nahrávám...