dnes je 20.5.2024

Input:

Motivace

4.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Motivace

Řízení a vedení lidí je jedna z klíčových dovedností dobrých manažerů. Jde o to, přimět lidi k nejvyšším výkonům žádoucím směrem. Ale stejně dobře, jako řídit okolí, lze řídit sebe sama. Jeden z nástrojů, které má vedoucí k dispozici, je právě motivace.

Znalost způsobů motivace a konkrétních motivů využijí především vedoucí a manažeři, aby dovedli své podřízené k vyšším výkonům, ale i pro nasměrování sama sebe a při jednání s lidmi mimo podnik (klienty, dodavateli a dalšími). Vedoucí a manažeři potřebují silné motivy, aby byli schopni vydávat se při své práci ostatním a vytrvat ve svém poslání. Motivy mohou být různé - hmotné (peníze, technika…) i nehmotné (opora, pochopení smyslu, pomoc druhým…).

Tato lekce vám poskytne znalosti z oblastí:

  • Motivace druhých – a to skrze způsoby motivace a typy motivátorů.

  • Motivace sebe sama a jejích zákonitostí.

I. Způsoby jak správně a efektivně motivovat své kolegy a podřízené

Východiska

Motivaci definujeme jako: Psychologickou pohnutku k uspokojení potřeb.

Z toho vyplývá, že:

  • striktně vzato vedoucí nemohou motivovat pracovníky - pracovníci se motivují sami, vedoucí pouze stimuluje,

  • vedoucí však mohou využít potřeb pracovníků k tomu, aby pracovali ve prospěch podniku. Toho se dosáhne použitím vhodných odměn a trestů sloužících ke sblížení individuálních potřeb a potřeb firmy.

Cílem studia motivace

  1. Vysoká produktivita (Pracovníci, kteří něco chtějí dělat, do toho dají více, než lidé, kteří práci vnímají jako přítěž, nutné zlo.)

  2. Vysoká pracovní morálka (Pracovníci mají pocit, že jako jednotlivci jsou užiteční, že přispívají k něčemu hodnotnému, což má velký vliv na zvýšení produktivity.)

  3. Dobrá týmová spolupráce (Lidé mají silný pocit sounáležitosti, společně usilují o splnění cílů podniku.)

Motivace – nejznámější teorie v řídící praxi

Upozornění
Teorie zaměřené na poznání motivačních příčin - lidé jsou motivování (vědomě či podvědomě) svými potřebami, které silně ovlivňují jejich myšlení a jednání.

  • Maslowova hierarchie potřeb

- potřeby jsou hybné síly motivačního chování lidí,uspokojení potřeb nižší úrovně vede k potřebám vyšší úrovně; uspokojené potřeby nemizí, pouze přestanou být palčivé; mohou existovat souběžně, ale jedna je vždy dominující a rozhodující pro motivaci.

základní – fyziologické potřeby Výdělek, zajištění rodiny, prac. podmínky – namáhavost, délka pracovní doby atd. 
potřeby existenční jistoty a bezpečnosti Pracovní uplatnění, záruka pojištění, přijatelná bezpečnost práce apod. 
sociální potřeby Vztahy na pracovišti, příslušnost k pracovnímu kolektivu – sounáležitost. 
potřeby uznání a uspokojení z práce Úcta, uznání kvalit a výsledků práce – odměna, povýšení, postavení a prestiž. 
potřeby seberealizace Naplnění životního poslání, loajálnosti k zaměstnavateli. 
  • Herzbergova teorie 2 faktorů - zkoumá příčiny ovlivňující chování lidí a úroveň uspokojení jejich potřeb

motivátory
prostředky uspokojení potřeb 
Zodpovědnost, osobní naplnění, uznání, pracovní náplň, osobní výhody. 
hygienické vlivy
činitelé ovlivňující spokojenost zaměstnance 
Mzda, vztahy, pracovní podmínky, soukromý život, podmínky práce. 
  • Teorie 3 faktorů (ERG) - Alderfer

- uvažuje hierarchicky uspořádané 3 skupiny potřeb (motivačních faktorů) a jejich zajištění; naplnění potřeby níže postavené skupiny musí být uspokojena dříve než skupiny vyššího řádu

existence (E) 
sociální vztahy k pracovnímu okolí (R) 
osobní růst - profesní a kvalifikační (G) 


Upozornění
Teorie zaměřené na průběh procesu motivace
- orientují se na problémy a doporučení ve vztahu k vyvolání,

Nahrávám...
Nahrávám...