dnes je 14.6.2024

Input:

97/1963 Sb., Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění účinném k 1.1.2013, platné do 31.12.2013

č. 97/1963 Sb., Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění účinném k 1.1.2013, platné do 31.12.2013
[zrušeno č. 91/2012 Sb.]
ZÁKON
ze dne 4. prosince 1963
o mezinárodním právu soukromém a procesním
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
158/1969 Sb.
(k 1.1.1970)
mění, doplňuje
234/1992 Sb.
(k 1.7.1992)
mění, doplňuje
264/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
mění
125/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
vkládá § 11a
37/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
vkládá nové § 10a a 10b
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 11a, vkládá § 11b
361/2004 Sb.
(k 15.6.2004)
v části II vkládá oddíl 4 a nadpis nad § 69
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
vkládá nové § 11c až 11e,
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 11a odst. 2 písm. b) a v § 11b nahrazuje slova
70/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 47 odst. 3 vkládá písm. e)
233/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
v § 68a vkládá odst. 2
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 11c, § 11d a § 11e
123/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 51 odst. 2 písm. d) vkládá slova
7/2009 Sb.
(k 23.1.2009)
mění § 51 odst. 2 písm. d)
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění v § 67 odst. 2
409/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 11e
28/2011 Sb.
(k 23.2.2011)
vkládá v § 10 nový odst. 4
139/2011 Sb.
(k 27.5.2011)
mění § 11a, § 11b a § 11c odst. 1
188/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
mění § 11c, § 11d
172/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění v § 11b odst. 2 a 3
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 68c; nové přechodné ustanovení
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Úvodní ustanovení
§ 1
Účel zákona
Účelem tohoto zákona je stanovit, kterým právním řádem se řídí občanskoprávní, rodinné, pracovní a jiné podobné vztahy s mezinárodním prvkem, upravit právní postavení cizinců, jakož i stanovit postup československých justičních orgánů při úpravě těchto vztahů a rozhodování o nich a tím napomáhat mezinárodní spolupráci.
§ 2
Mezinárodní smlouvy
Ustanovení tohoto zákona se použije, jen pokud nestanoví něco jiného mezinárodní smlouva, kterou je Československá socialistická republika vázána.
ČÁST I
USTANOVENÍ KOLIZNÍ A O PRÁVNÍM POSTAVENÍ CIZINCŮ
Oddíl 1
Kolizní ustanovení
§ 3
Způsobilost
(1) Způsobilost osoby k právům a k právním úkonům se řídí, nestanoví-li se v tomto zákoně něco jiného, právním řádem státu, jehož je příslušníkem.
(2) Činí-li právní úkon v Československé socialistické republice cizinec, stačí, není-li dále uvedeno něco jiného, je-li k úkonu způsobilý podle práva československého.
§ 4
Právní úkony
Pokud není stanoveno nebo k rozumnému uspořádání vztahů nezbytno něco jiného, řídí se platnost právního úkonu, jakož i následky jeho neplatnosti týmž právním řádem jako účinky právního úkonu; pokud však jde o formu, postačí, bylo-li učiněno zadost právu místa, kde došlo k projevu vůle, vyjma, že by právní řád, jímž se řídí smlouva, předepisoval písemnou formu úkonu jako podmínku jeho platnosti.
Práva věcná
§ 5
Věcná práva k nemovitostem i k věcem movitým se řídí, pokud v tomto zákoně nebo ve zvláštních předpisech není stanoveno jinak, právem místa, kde věc je.
§ 6
Vznik a zánik věcných práv k věcem movitým řídí se právem místa, kde věc byla v době, kdy nastala skutečnost, která zakládá vznik nebo zánik tohoto práva. Jde-li o věc, která se podle smlouvy přepravuje, posuzuje se vznik a zánik těchto práv podle práva místa, odkud byla věc odeslána.
§ 7
Ustanovení o zápisech do veřejných knih platná v místě, kde nemovitost je, se použijí i tehdy, když právní důvod vzniku, zániku, omezení nebo převodu knihovního práva se posuzuje podle jiného právního řádu.
§ 8
Vydržení se řídí právem místa, kde byla věc na počátku vydržecí doby. Vydržitel se však může dovolat právního řádu státu, na jehož území se vydržení vykonalo, jestliže od doby, kdy věc byla v tomto státě, jsou podle právního řádu tohoto státu splněny všechny podmínky vydržení.
Práva závazková
§ 9
Volba práva
(1) Účastníci smlouvy mohou si zvolit právo, jímž se mají řídit jejich vzájemné majetkové vztahy; mohou tak učinit i mlčky, není-li vzhledem k okolnostem o projevené vůli pochybnost.
(2) Pokud z projevu vůle účastníků nevyplývá nic jiného, nepřihlíží se ke kolizním ustanovením zvoleného právního řádu.
§ 10
(1) Nezvolí-li účastníci rozhodné právo, řídí se jejich závazkové vztahy právním řádem, jehož použití odpovídá rozumnému uspořádání daného vztahu.
(2) Vzhledem k tomu se zpravidla řídí:
a) smlouvy kupní a smlouvy o dílo právem místa, kde je sídlo
Nahrávám...
Nahrávám...