dnes je 18.7.2024

Input:

59/1998 Sb., Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění účinném k 1.9.2000

č. 59/1998 Sb., Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění účinném k 1.9.2000
ZÁKON
ze dne 5. března 1998
o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
209/2000 Sb.
(k 1.9.2000)
mění (15 novelizačních bodů)
dnem platnosti smlouvy o přistoupení ČR k EU
§ 6a zákona č. 59/1998 Sb., současně pozbývá platnosti § 6
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Odpovědnost výrobce za vadu výrobku
Dojde-li v důsledku vady výrobku ke škodě na zdraví, k usmrcení nebo ke škodě na jiné věci, než je vadný výrobek, určené a užívané převážně k jiným než podnikatelským účelům, odpovídá výrobce poškozenému za vzniklou škodu, jestliže poškozený prokáže vadu výrobku, vzniklou škodu a příčinnou souvislost mezi vadou výrobku a škodou. Výrobce se může odpovědnosti zprostit pouze na základě skutečností stanovených v § 5.
§ 2
Výrobce
Výrobcem pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  výrobce konečného výrobku, suroviny nebo součásti výrobku, jakož i osoba, která uvede na výrobku své jméno, ochrannou známku nebo jiný rozlišovací znak,
b)  každá osoba, která v rámci své obchodní činnosti doveze výrobek za účelem prodeje, nájmu nebo jiného způsobu užití; tím není dotčena odpovědnost výrobce podle písmene a),
c)  každý dodavatel výrobku za podmínky, že nemůže být určen výrobce podle písmene a), pokud ve lhůtě jednoho měsíce od uplatnění nároku na náhradu škody nesdělí poškozenému totožnost výrobce podle písmene a) nebo osobu, která mu výrobek dodala; totéž platí v případě dovozu, pokud není známa osoba, která výrobek dovezla podle písmene b), i když je výrobce podle písmene a) znám.
§ 3
Výrobek
Pro účely tohoto zákona je výrobkem jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh. Výrobkem jsou rovněž součásti i příslušenství věci movité i nemovité; za výrobek se považuje i například elektřina.
§ 4
Vada výrobku
(1)  Výrobek je podle tohoto zákona vadný, jestliže z hlediska bezpečnosti jeho užití nezaručuje vlastnosti, které lze od něj oprávněně očekávat, zejména s ohledem na
a)  prezentaci výrobku včetně poskytnutých informací, nebo
b)  předpokládaný účel, ke kterému má výrobek sloužit, nebo
c)  dobu, kdy byl výrobek uveden na trh.1)
(2)  Výrobek nelze považovat za vadný pouze z toho důvodu, že později byl uveden na trh dokonalejší výrobek.
§ 5
Zproštění odpovědnosti
(1)  Výrobce se zprostí odpovědnosti, prokáže-li, že
a)  výrobek neuvedl na trh nebo
b)  s přihlédnutím k okolnostem lze důvodně předpokládat, že vada výrobku, která způsobila škodu, neexistovala v době, kdy výrobce uvedl výrobek na trh, nebo nastala později nebo
c)  výrobek nevyrobil pro prodej nebo jinou formu použití pro podnikatelské účely ani že výrobek nebyl vyroben nebo jím šířen v rámci jeho podnikatelské činnosti nebo
d)  vada výrobku je důsledkem plnění těch ustanovení právních předpisů, která jsou pro výrobce závazná, nebo
e)  stav vědeckých a technických znalostí v době, kdy uvedl výrobek na trh, neumožnil zjistit jeho vadu.
(2)  Výrobce součásti výrobku se odpovědnosti zprostí, jestliže prokáže, že vada byla způsobena konstrukcí výrobku, do něhož byla součást výrobku zapracována, nebo byla způsobena návodem k výrobku.
(3)  Výrobce se odpovědnosti zcela nebo částečně zprostí, jestliže prokáže,
Nahrávám...
Nahrávám...