dnes je 14.6.2024

Input:

480/2004 Sb., Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění účinném k 23.3.2023

č. 480/2004 Sb., Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění účinném k 23.3.2023
ZÁKON
ze dne 29. července 2004
o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů
(zákon o některých službách informační společnosti)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
468/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 2, § 10 odst. 4, § 11 odst. 1; vkládá nový § 10a a § 11a
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část druhou
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 11 a § 12
110/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
ruší část čtvrtou
238/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 10
58/2023 Sb.
(k 23.3.2023)
mění § 1, § 7, § 10a, § 11, § 12; vkládá § 10b
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující podporu spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb4) (dále jen „nařízení”) a upravuje odpovědnost a práva a povinnosti osob, které poskytují služby informační společnosti a šíří obchodní sdělení.
§ 2
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) službou informační společnosti jakákoliv služba poskytovaná elektronickými prostředky na individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostředky, poskytovaná zpravidla za úplatu; služba je poskytnuta elektronickými prostředky, pokud je odeslána prostřednictvím sítě elektronických komunikací a vyzvednuta uživatelem z elektronického zařízení pro ukládání dat,
b) elektronickou poštou textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo v koncovém zařízení uživatele, dokud ji uživatel nevyzvedne,
c) elektronickými prostředky zejména síť elektronických komunikací, elektronická komunikační zařízení, automatické volací a komunikační systémy, telekomunikační koncová zařízení a elektronická pošta,
d) poskytovatelem služby každá fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje některou ze služeb informační společnosti,
e) uživatelem každá fyzická nebo právnická osoba, která využívá službu informační společnosti, zejména za účelem vyhledávání či zpřístupňování informací,
f) obchodním sdělením všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je podnikatelem3) nebo vykonává regulovanou činnost2) .
g) automatickým krátkodobě dočasným ukládáním ukládání informací poskytnutých uživatelem, ke kterému dochází výhradně za účelem uskutečnění přenosu prostřednictvím sítě elektronických komunikací, přičemž doba uložení informace nepřesahuje dobu, která je pro zajištění přenosu obvyklá,
h) automatickým dočasným meziukládáním ukládání informací poskytnutých uživatelem, které slouží výhradně pro co možná nejúčinnější následný přenos těchto informací na žádost jiných uživatelů.
Odpovědnost poskytovatelů zprostředkovatelských služeb
§ 3
Odpovědnost poskytovatele služby za obsah přenášených informací
(1) Poskytovatel služby, jež spočívá v přenosu informací poskytnutých uživatelem prostřednictvím sítí elektronických komunikací nebo ve zprostředkování přístupu k sítím elektronických komunikací za účelem přenosu informací, odpovídá za
Nahrávám...
Nahrávám...