dnes je 18.6.2024

Input:

408/2010 Sb., Zákon o finančním zajištění, ve znění účinném k 29.5.2022

č. 408/2010 Sb., Zákon o finančním zajištění, ve znění účinném k 29.5.2022
ZÁKON
ze dne 9. prosince 2010
o finančním zajištění
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, § 2, § 7, § 8, § 11, § 17 odst. 2, nadpis § 22
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 21 odst. 2
258/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
mění § 7 odst. 1 písm. c) bod 1
204/2017 Sb.
(k 3.1.2018)
mění § 3, § 5, § 7 a § 13
96/2022 Sb.
(k 29.5.2022)
mění § 21 odst. 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje postup při zajišťování pohledávek na základě smlouvy, kterou se sjednává finanční zajištění, osoby oprávněné sjednat finanční zajištění, jejich práva a povinnosti a některé další otázky s finančním zajištěním související.
§ 2
Vymezení některých pojmů
V tomto zákoně se rozumí
a)  pohledávkou finančního charakteru pohledávka ze smluv, jejichž předmětem jsou peněžní prostředky, investiční nástroje, povolenky na emise skleníkových plynů2) nebo komodity3) , jakož i práva a pohledávky s těmito smlouvami související,
b)  repo obchodem prodej finančních nástrojů se současně sjednanou zpětnou koupí a koupě finančních nástrojů se současně sjednaným zpětným prodejem,
c)  finančním nástrojem investiční cenný papír, cenný papír kolektivního investování nebo nástroj peněžního trhu,
d)  pohledávkou na výplatu peněz pohledávka na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně nebo obdobná pohledávka na výplatu peněžních prostředků,
e)  úvěrovou pohledávkou pohledávka z úvěru, zápůjčky nebo srovnatelného závazku na vrácení přenechaných nebo poskytnutých peněžních prostředků v české nebo cizí měně.
§ 3
Účel finančního zajištění
Finanční zajištění slouží za podmínek stanovených tímto zákonem k zajištění pohledávky finančního charakteru pro případ, že dojde k prodlení s jejím plněním, nebo nastane jiná skutečnost určená ve smlouvě, kterou se sjednává finanční zajištění, nebo dohodnutá v rámci závěrečného vyrovnání4) s tím, že právo příjemce uspokojit se z finančního kolaterálu nepodléhá omezením jinak plynoucím z obecné úpravy zástavního práva a převodu věcí v právním smyslu (dále jen „věc”) ve prospěch věřitele.
§ 4
Právní povaha finančního zajištění
(1)  Finanční zajištění má povahu zástavního práva k finančnímu kolaterálu nebo převodu finančního kolaterálu ve prospěch jeho příjemce.
(2)  K převodu finančního kolaterálu dochází zpravidla na základě dohody o zpětném převodu finančního kolaterálu po splnění závazku; v případě finančních nástrojů pak též v rámci repo obchodu. Pokud to povaha finančního kolaterálu připouští a je-li to v souladu s ujednáním smluvních stran, dochází k převodu vlastnického práva k finančnímu kolaterálu na jeho příjemce.
ČÁST DRUHÁ
FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
HLAVA I
PŘEDMĚT FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ, POHLEDÁVKA FINANČNÍHO CHARAKTERU A OSOBY OPRÁVNĚNÉ SJEDNAT FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
§ 5
Finanční kolaterál
(1)  Předmětem finančního zajištění je finanční kolaterál, kterým může být pouze
a)  finanční nástroj,
b)  samostatně převoditelné právo jinak spojené s finančním nástrojem,
c)  právo vyplývající ze zápisu finančního nástroje v evidenci a umožňující oprávněnému přímo či nepřímo nakládat s finančním nástrojem alespoň obdobným způsobem jako oprávněný držitel,
d)  peněžní prostředky připsané na účet v české nebo cizí měně,
e)  pohledávka na výplatu peněz, nebo
f)  úvěrová pohledávka, pokud věřitelem je osoba uvedená v § 7 odst. 1
Nahrávám...
Nahrávám...