dnes je 15.7.2024

Input:

382/2010 Sb., Vyhláška o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní

č. 382/2010 Sb., Vyhláška o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní
VYHLÁŠKA
ze dne 9. prosince 2010
o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní
Ministerstvo financí stanoví podle § 107 odst. 8 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška upravuje rozsah a postup pro stanovení a úhradu náhrady ušlého výdělku a náhrady hotových výdajů oprávněné osobě.
(2)  Oprávněnou osobou se pro účely této vyhlášky rozumí
a)  třetí osoba, která se na výzvu správce daně zúčastní řízení nebo jiného postupu při správě daní,
b)  správcem daně ustanovený zástupce nebo ustanovený společný zástupce.
(3)  Pokud je společným zástupcem ustanoven jeden z daňových subjektů, lze mu přiznat pouze náhradu ušlého výdělku a náhradu hotových výdajů, které mu vznikly nad rámec jeho povinností coby daňového subjektu.
Náhrada ušlého výdělku
§ 2
(1)  Náhradu ušlého výdělku tvoří částka vypočtená tak, že se průměrný hrubý hodinový výdělek1) , vynásobí počtem započatých hodin z pracovní doby, kdy oprávněná osoba nevykonávala práci z důvodu účasti na řízení nebo jiném postupu při správě daní; od takto vypočtené částky se odečte případná výše hrubého výdělku poskytnutá zaměstnavatelem za dobu nepřítomnosti.
(2)  Výše náhrady ušlého výdělku nesmí převyšovat maximální částku, kterou by oprávněná osoba dosáhla výpočtem uvedeným v § 3 odst. 1 a 2.
(3)  Podkladem pro výpočet náhrady ušlého výdělku oprávněné osoby, která je v základním pracovněprávním vztahu a která nevykonávala práci z důvodu účasti na řízení nebo jiném postupu při správě daní, je potvrzení zaměstnavatele nebo jiný doklad, které tato oprávněná osoba předloží ve lhůtě podle daňového řádu správci daně.
(4)  Potvrzení nebo doklad podle odstavce 3 obsahuje
a)  průměrný hrubý hodinový výdělek1) ,
b)  počet započatých hodin z pracovní doby, kdy oprávněná osoba nevykonávala práci z důvodu účasti na řízení nebo jiném postupu při správě daní,
c)  případnou výši poskytnutého hrubého výdělku za dobu, kdy oprávněná osoba nevykonávala práci z důvodu účasti na řízení nebo jiném postupu při správě daní.
§ 3
(1)  Náhradu ušlého výdělku oprávněné osoby, která nesplňuje podmínky podle § 2, avšak je výdělečně činná a účast na řízení nebo jiném postupu při správě daní jí bránila ve výkonu této činnosti, za každou započatou hodinu její účasti na řízení nebo jiném postupu při správě daní tvoří částka vypočtená ze základu pro výpočet náhrady ušlého výdělku děleného počtem pracovních hodin připadajících na kalendářní rok při čtyřicetihodinové týdenní pracovní době.
(2)  Základem pro výpočet náhrady
Nahrávám...
Nahrávám...