dnes je 17.7.2024

Input:

22/1977 Sb., Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, platné do 30.6.2001

č. 22/1977 Sb., Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, platné do 30.6.2001
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva vnitra
ze dne 10. března 1977,
kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách
Federální ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 odst. 1 a podle § 28 zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách (dále jen „zákon”):
ČÁST I
ORGANIZACE
§ 1
Příslušnost ve věcech matričních
(1)  Matriky vedou a úkoly s tím související obstarávají místní (městské) národní výbory (dále jen „místní národní výbory”).
(2)  Příslušným k zápisu narození, úmrtí a uzavření manželství je ten místní národní výbor, v jehož obvodu se osoba narodila nebo zemřela anebo uzavřela manželství.
§ 2
Matriční obvod
Okresní národní výbor může pověřit místní národní výbor výkonem matriční působnosti i pro obvod jiného místního národního výboru (§ 5 zákona), a to po vyjádření všech zúčastněných místních národních výborů. Pro matriční obvod všech těchto místních národních výborů se vede jediná kniha manželství; knihu narození a knihu úmrtí vede pověřený národní výbor pro každou obec.
Matrikář
§ 3
(1)  K vedení matriky ustanoví národní výbor vykonávající matriční působnost matrikáře a jeho zástupce.
(2)  Matrikářem (zástupcem) může být ustanoven československý státní občan, který
a)  je zletilý,
b)  je občansky bezúhonný,
c)  je oddán socialistickému společenskému zřízení,
d)  prokázal znalost vedení matrik složením zkoušky u bezprostředně nadřízeného národního výboru.
(3)  Matrikář (zástupce) skládá do rukou předsedy místního národního výboru slib tohoto znění:
„Slibuji, že budu věrný Československé socialistické republice a jejímu socialistickému zřízení. Budu zachovávat její zákony a vykonávat veškeré povinnosti spojené s vedením matrik podle svého nejlepšího vědomí ku prospěchu socialistické společnosti. Zachovám mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se při své úřední činnosti dozvím.”.
(4)  Matrikářem (zástupcem) se zpravidla ustanoví způsobilý pracovník místního národního výboru vykonávajícího matriční působnost. U místních národních výborů, které nemají žádné administrativní pracovníky, ustanoví se matrikářem (zástupcem) jiná způsobilá osoba podle předpisů upravujících dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
§ 4
(1)  Matrikář (zástupce) je při výkonu matriční činnosti podřízen předsedovi místního národního výboru. Při pověření místního národního výboru k vedení matrik pro obvod jiných místních národních výborů (§ 5 zákona) je matrikář (zástupce) podřízen předsedovi místního národního výboru pověřeného vedením matrik.
(2)  Matrikář (zástupce) má postavení veřejného činitele.
§ 5
(1)  Zástupce matrikáře vykonává matriční činnost, zejména je-li matrikář nepřítomen (pro nemoc, dovolenou apod.) nebo jestliže lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.1)
(2)  Nemůže-li vykonávat matriční činnost matrikář ani jeho zástupce, učiní potřebná opatření k zajištění řádného vedení matriky bezprostředně nadřízený národní výbor, který k tomu účelu může zejména přikázat na dobu nezbytně nutnou matrikáře (zástupce) jiného místního národního výboru
Nahrávám...
Nahrávám...