dnes je 18.7.2024

Input:

21/2006 Sb., Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 21/2006 Sb., Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 20. prosince 2005
o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
(zákon o ověřování)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 6 odst. 3, § 9, v § 10 vkládá odst. 6
301/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
mění, nové přechodné ustanovení
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
vkládá nové §§ 18a až 18d
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 8 a § 9
15/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
vkládá v § 16 odst. 7
279/2019 Sb.
(k 21.11.2019)
mění § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 18 a § 21; vkládá § 18e; nové přechodné ustanovení
12/2020 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 10, § 11, § 12, § 13, § 15
ve znění zák. č. 261/2021 Sb.
12/2020 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 18a až 18d
ve znění zák. č. 261/2021 Sb.
261/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 2, § 5, § 10, § 11, § 12, § 13, § 15, § 16, § 21; vkládá § 11a
269/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
ruší část sedmou
270/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
mění § 18b
414/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 18
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 1
(1)  Působnost na úseku ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen „vidimace”) a ověřování pravosti podpisu (dále jen „legalizace”) podle tohoto zákona vykonávají
a)  Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo”),
b)  krajské úřady,
c)  obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
d)  obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis (dále jen „obecní úřad”),
e)  újezdní úřady1) ,
f)  držitel poštovní licence,
g)  Hospodářská komora České republiky.
(2)  Působnost stanovená krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona, je výkonem přenesené působnosti.
§ 2
Ministerstvo
a)  vede vzory otisků úředních razítek2) krajů a podpisové vzory úředníků územních samosprávných celků3) (dále jen „úředník”) provádějících vidimaci a legalizaci u krajských úřadů včetně jejich změn, jakož i vzory otisků úředních razítek držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky a podpisové vzory zaměstnanců držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky provádějících vidimaci a legalizaci včetně jejich změn,
b)  provádí zkoušky úředníků zařazených do krajského úřadu (§ 14 odst. 2) a zaměstnanců držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky provádějících vidimaci a legalizaci (§ 14a odst. 2),
c)  vykonává metodickou a kontrolní činnost na úseku vidimace a legalizace vůči újezdním úřadům, držiteli poštovní licence a Hospodářské komoře České republiky.
§ 3
Krajský úřad
a)  provádí vidimaci a legalizaci,
b)  vede evidenci vidimací a legalizací,
c)  vede vzory otisků úředních razítek obcí s rozšířenou působností a podpisové vzory úředníků provádějících vidimaci a legalizaci u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností včetně jejich změn,
d)  provádí zkoušky úředníků zařazených do obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§ 14 odst. 2).
§ 4
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a)  provádí vidimaci a legalizaci,
b)  vede evidenci vidimací a legalizací,
c)  vede vzory otisků úředních razítek obcí a újezdních úřadů a podpisové vzory
1.  úředníků nebo starostů anebo místostarostů provádějících vidimaci a legalizaci u obecních úřadů,
2.  zaměstnanců zařazených do újezdních úřadů provádějících vidimaci a legalizaci u újezdních úřadů

včetně jejich změn,
d)  provádí zkoušky úředníků zařazených do obecních úřadů (§ 14 odst. 2).
§ 5
(1)  Obecní úřad, újezdní úřad, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky
a)  provádí vidimaci a legalizaci a
b)  vede evidenci vidimací a legalizací.
(2)  Legalizaci na dokumentu v
Nahrávám...
Nahrávám...