dnes je 22.9.2023

Input:

191/2017 Sb., Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

č. 191/2017 Sb., Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 27. června 2017
o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 18 odst. 1 a § 431 písm. a), d) a e) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 294/2013 Sb. a zákona č. 64/2017 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
VYHLÁŠKA O NÁLEŽITOSTECH PODÁNÍ A ELEKTRONICKÝCH PODÁNÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje náležitosti
a) formuláře návrhu na vstup do insolvenčního řízení místo věřitele,
b) hlasovacího lístku,
c) formuláře přihlášky pohledávky,
d) formuláře seznamu přihlášených pohledávek,
e) formuláře popření pohledávky přihlášeným věřitelem,
f) vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň,
g) formuláře soupisu majetkové podstaty dlužníka,
h) formuláře konečné zprávy,
i) reorganizačního plánu,
j) zprávy o reorganizačním plánu,
k) formuláře zprávy o plnění reorganizačního plánu,
l) formuláře návrhu na povolení oddlužení,
m) zprávy pro oddlužení,
n) zprávy o přezkumu,
o) záznamu o jednání s dlužníkem,
p) zprávy o plnění oddlužení a
q) zprávy o splnění oddlužení.
§ 2
Návrh na vstup do insolvenčního řízení místo věřitele
(1) Formulář návrhu na vstup do insolvenčního řízení místo věřitele obsahuje
a) označení „Návrh na vstup do insolvenčního řízení místo věřitele”,
b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,
c) označení původního věřitele včetně adresy pro doručování, pokud je odlišná od bydliště nebo sídla věřitele,
d) označení nového věřitele včetně adresy pro doručování, pokud je odlišná od bydliště nebo sídla věřitele,
e) návrh, aby nabyvatel pohledávky nebo osoba podle § 183 odst. 3 nebo § 184 odst. 3 insolvenčního zákona vstoupila do insolvenčního řízení místo původního věřitele,
f) bližší informace o smlouvě nebo jiné právní skutečnosti, se kterými právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, nebo bližší informace o skutečnosti, která osobu, od které může věřitel požadovat plnění podle § 183 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona, nebo osobě, která podle § 184 odst. 3 insolvenčního zákona uspokojila pohledávku, ohledně níž byla přihláška pohledávky vzata zpět, opravňuje podat návrh na vstup do řízení místo věřitele,
g) označení a výši pohledávky nebo její části, ohledně které vstupuje nový věřitel do řízení, a případně též označení a výši části
Nahrávám...
Nahrávám...