dnes je 18.7.2024

Input:

18/2004 Sb., Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění účinném k 1.2.2022

č. 18/2004 Sb., Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 10. prosince 2003
o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání odborné kvalifikace)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
96/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
nové znění přílohy č. 4
588/2004 Sb.
(k 29.11.2004)
mění § 4 odst. 3 písm. b), § 8 odst. 2, § 11 odst. 3, ruší přílohy č. 1 a 3
21/2006 Sb.
(k 1.3.2006)
ruší část třetí
161/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
ruší v § 37 nadpis, část čtvrtou a sedmou, vkládá v § 37 nový odst. 2
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 61 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
ÚZ 331/2008 Sb.
 
 
52/2012 Sb.
(k 17.3.2012)
mění, celkem 16 novelizačních bodů
101/2014 Sb.
(k 24.6.2014)
mění § 1 odst. 2 písm. j)
126/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění, celkem 58 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
222/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
mění § 1 odst. 2 písm. j)
176/2019 Sb.
(k 31.7.2019)
mění § 1 odst. 2
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 28a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět a účel zákona
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje postup správních úřadů, profesních komor a veřejnoprávních zaměstnavatelů (§ 37 odst. 1) při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti vyžadované pro výkon regulované činnosti na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace získána nebo tato činnost byla vykonávána v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci osobami uvedenými v odstavci 2. Tento zákon rovněž stanoví pravidla pro částečný přístup k regulovaným činnostem a uznávání odborného výcviku vykonaného v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci.
(2)  Podle tohoto zákona se uznává odborná kvalifikace a jiná způsobilost
a)  státního příslušníka členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „členský stát”),
b)  osoby s trvalým pobytem na území České republiky,
c)  rodinného příslušníka osoby uvedené v písmenu a) nebo b)2) ,
d)  státního příslušníka jiného než členského státu, bylo-li mu v České republice nebo jiném členském státě přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii2a) ,
e)  státního příslušníka jiného než členského státu, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu, studia, stáže nebo dobrovolnické služby v Evropské dobrovolné službě2b) ,
f)  rodinného příslušníka osoby uvedené v písmenu d) nebo e), byl-li mu povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky2c) ,
g)  osoby, které byl na území České republiky udělen azyl nebo doplňková ochrana, nebo jejího rodinného příslušníka, byl-li mu povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky2d) ,
h)  státního příslušníka jiného než členského státu, který je obětí obchodování s lidmi nebo obdržel pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a který spolupracuje s příslušnými orgány, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za tímto účelem2f) ,
i)  žadatele o vydání modré karty Evropské unie20) nebo držitele této karty, žadatele o vydání zaměstnanecké karty21) nebo držitele této karty, žadatele o oprávnění k pobytu za účelem sezónního zaměstnání22) nebo držitele tohoto oprávnění, žadatele o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance23) nebo
Nahrávám...
Nahrávám...