dnes je 14.6.2024

Input:

178/2005 Sb., Zákon o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění účinném k 1.1.2019

č. 178/2005 Sb., Zákon o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění účinném k 1.1.2019
ZÁKON
ze dne 28. dubna 2005
o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky
(zákon o zrušení Fondu národního majetku)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
171/2006 Sb.
(k 28.4.2006)
v § 5 odst. 3 písm. c) vkládá bod 14
228/2006 Sb.
(k 29.5.2006)
v § 5 odst. 3 vkládá písm. i)
443/2006 Sb.
(k 18.9.2006)
v § 5 odst. 3 vkládá písm. j)
26/2008 Sb.
(k 1.3.2008)
v § 5 odst. 3 písm. c) vkládá bod 15
31/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
v § 5 odst. 3 písm.c) mění bod 11 a vkládá bod 15
112/2009 Sb.
(k 27.4.2009)
mění § 5
15/2012 Sb.
(k 17.1.2012)
mění § 4 a § 5
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 5
357/2015 Sb.
(k 21.12.2015)
mění § 5 odst. 3 písm. c) bod 5
308/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 4 a § 5
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZRUŠENÍ FONDU NÁRODNÍHO MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY A UKONČENÍ JEHO ČINNOSTI
§ 1
(1) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zrušuje Fond národního majetku České republiky (dále jen „Fond”).
(2) Veškerý majetek Fondu přechází dnem zrušení Fondu na stát. Dnem zrušení Fondu vstupuje stát do všech práv a povinností Fondu z právních vztahů, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, jejichž účastníkem byl Fond.
§ 2
Působnost Fondu přechází na Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo”). Ministerstvu přísluší hospodaření s majetkem, který na stát přešel podle § 1 odst. 2. V právních vztazích, do nichž vstoupil stát podle § 1 odst. 2, jedná jménem státu ministerstvo.
§ 3
(1) Dnem zrušení Fondu zanikají zvláštní práva spojená s výkonem hlasovacího práva spojeného s akciemi, pro které tato zvláštní práva určily stanovy akciových společností podle článku IV bodu 2 zákona č. 210/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb. a zákona č. 544/1992 Sb., zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 285/1991 Sb., zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 569/1991 Sb. a zákona č. 282/1992 Sb., a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem; ustanovení stanov akciových společností, která určují akcie se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva, pozbývají platnosti dnem zrušení Fondu.
(2) Protokol o předání a převzetí majetku, který přechází na stát podle § 1 odst. 2, jehož součástí je soupis tohoto majetku, podepisují předseda Fondu a ministr financí. Pokud jde o nemovité věci, které se zapisují do katastru nemovitostí, obsahuje protokol údaje nezbytné pro zápis do katastru nemovitostí1) .
§ 4
(1) Finanční prostředky Fondu, které přejdou na stát, finanční prostředky z výnosu prodeje privatizovaného majetku, finanční prostředky ze zisku z účasti státu v obchodních společnostech a doplňkové příjmy převedené ze státního rozpočtu, získané po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou vedeny ministerstvem na zvláštních účtech, které jsou podřízeny souhrnnému účtu státní pokladny a nejsou součástí příjmových ani výdajových účtů státního rozpočtu.
(2) Doplňkovým příjmem převedeným ze státního rozpočtu se pro účely tohoto zákona rozumí prostředky, které jsou na zvláštní účty převedeny, pokud objem prostředků na zvláštních účtech nepostačuje k
Nahrávám...
Nahrávám...