dnes je 17.7.2024

Input:

114/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 114/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
České národní rady
ze dne 19. února 1992
o ochraně přírody a krajiny
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
76/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, v § 90 vkládá nový odst. 5
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, 23 novelizačních bodů, též vkládá nový 77a a § 90a, ruší § 79a
100/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění pozn. 4a) , § 53 odst. 1, § 54 odst. 1, § 79 odst. 3 písm. j), § 87 odst. 3 písm. i), § 88 odst. 2 písm. k)
168/2004 Sb.
(k 16.4.2004)
nové znění § 6,
v § 90 odst. 1 ruší slova „§ 6,”
218/2004 Sb.
(k 28.4.2004)
91 novelizačních bodů
ÚZ 460/2004 Sb.
 
 
387/2005 Sb.
(k 31.10.2005)
v příloze vkládá řádek „Český les ...”
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 88a nahrazuje slova
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění celkem 19 novelizačních bodů
222/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
mění § 87 a § 88, v § 90 ruší odst. 5
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 45i odst. 4
167/2008 Sb.
(k 17.8.2008)
v § 90 vkládá nový odst. 5
312/2008 Sb.
(k 1.10.2008)
mění § 3 odst. 1, § 5, § 52, § 77a odst. 3, § 79 odst. 3; nové přechodné ustanovení
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 45i odst. 3 a § 67 odst. 1; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
vkládá nový § 75a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 88a
291/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění § 80 odst. 1
349/2009 Sb.
(k 1.12.2009)
mění, celkem 55 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
381/2009 Sb.
(k 2.1.2010)
mění § 77a,§ 78 a přílohu; nové přechodné ustanovení
ÚZ 18/2010 Sb.
 
 
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 5 odst. 1, § 44, § 45i, § 66; nové přechodné ustanovení
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 79 odst. 4 písm. t), § 80, § 81 a § 85
175/2014 Sb.
(k 1.9.2014)
mění přílohu
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 21 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
15/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 79 odst. 3 písm. t)
39/2015 Sb.
(k 1.4.2015)
mění § 70 odst. 2
319/2016 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 8
123/2017 Sb.
(k 1.6.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
123/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
nabývá účinnosti § 16a a příloha č. 1
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 77, § 80, § 81, § 87, § 88
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 8, § 43, § 45h, § 45i, § 56, § 67, § 70, § 79 a § 90; nové přechodné ustanovení
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č 261/2021 Sb. a č. 177/200 Sb.
mění § 45a, § 45b a § 45c
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 79 odst. 3 písm. s); vkládá v části sedmé novou hlavu druhou; nová přechodná ustanovení
36/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 77a, § 78 a § 79
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 75a
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb. a č. 149/2023 Sb.
mění; nová přechodná ustanovení
364/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem k datu 67 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
364/2021 Sb.
(k 1.1.2025)
ve znění zák. č. 149/2023 Sb.
mění § 42 a § 78a - dosud neuvedeno
149/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění, celkem 31 novelizačních bodů
149/2023 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 77a odst. 4 písm. j), § 79 odst. 3 písm. l) a § 79 odst. 5 písm. i) - dosud neuvedeno
465/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 78 odst. 17 a § 80
182/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
vkládá § 82a
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
Účel zákona
Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem Evropských společenství1c) v České republice soustavu Natura 2000. Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.
§ 2
Ochrana přírody a krajiny
(1)  Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí dále vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.
(2)  Ochrana přírody a krajiny podle tohoto zákona se zajišťuje zejména
a)  ochranou a vytvářením územního systému ekologické stability krajiny,
b)  obecnou ochranou druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a zvláštní ochranou těch druhů, které jsou vzácné či ohrožené, pozitivním ovlivňováním jejich vývoje v přírodě a zabezpečováním předpokladů pro jejich zachování, popřípadě i za použití zvláštních pěstebních a odchovných zařízení,
c)  ochranou vybraných nalezišť nerostů, paleontologických nálezů a geomorfologických a geologických jevů i zvláštní ochranou vybraných nerostů,
d)  ochranou dřevin rostoucích mimo les,
e)  vytvářením sítě zvláště chráněných území a péčí o ně,
f)  účastí na tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů s cílem zajistit ekologicky vhodné lesní hospodaření,
g)  spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny,
h)  účastí na ochraně půdního fondu, zejména při pozemkových úpravách,
i)  ovlivňováním vodního hospodaření v krajině s cílem udržovat přirozené podmínky pro život vodních a mokřadních ekosystémů při zachování přirozeného charakteru a přírodě blízkého vzhledu vodních toků a ploch a mokřadů,
j)  obnovou a vytvářením nových přírodně hodnotných ekosystémů, například při rekultivacích a jiných velkých změnách ve struktuře a využívání krajiny,
k)  ochranou krajiny pro ekologicky vhodné formy hospodářského využívání, turistiky a rekreace,
l)  prevencí a regulací zavlékání nebo vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů (dále jen „invazní nepůvodní druh”) do krajiny v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (dále jen „nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014”),
m)  stanovením podmínek používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře v návaznosti na nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře, v platném znění, (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 708/2007”).
§ 3
Vymezení pojmů
(1)  Pro účely tohoto zákona se vymezují některé základní pojmy takto
a)  územní systém
Nahrávám...
Nahrávám...