dnes je 18.7.2024

Input:

Zvýšení základního kapitálu

2.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.8.1
Zvýšení základního kapitálu

Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Markéta Káninská

Právní úpravu zvýšení základního kapitálu akciové společnosti nalezneme v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to zejména v ustanoveních § 464 až 515 ZOK. Souvisejícími ustanoveními jsou dále § 15, § 17, § 19 až 22, § 25 odst. 2, § 26 až 29, § 246 až 249, § 251, § 256 až 263, § 285, § 286 až 294, § 344, § 416 a 417, § 421 odst. 2 písm. b), § 426 a 427 ZOK. Některé dílčí aspekty jsou upraveny rovněž zvláštními právními předpisy, zejména zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu nebo zákonem č. 21/1992, o bankách.

Základní kapitál

Základním kapitálem akciové společnosti se podle § 30 ZOK rozumí souhrn všech vkladů, přičemž vkladem se rozumí peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu společnosti. U akciové společnosti se vklad označuje jako jmenovitá hodnota akcie. Základní kapitál tedy není označením pro majetek vložený zakladateli při založení nebo upisovateli při zvýšení základního kapitálu do společnosti, ale pouze peněžní vyjádření hodnoty tohoto majetku.

Základní kapitál se primárně vyjadřuje v českých korunách, není ovšem vyloučeno, aby byl vyjádřen i v eurech, pokud společnost vede své účetnictví v eurech. ZOK i nadále zachovává minimální hranici pro stanovení výše základního kapitálu na 2 000 000 Kč (tomu odpovídá ekvivalent 80 000 EUR, vede-li společnost účetnictví v eurech). Pod tuto minimální hranici základní kapitál nesmí klesnout. Naproti tomu maximální hranice výše základního kapitálu akciové společnosti stanovena není.

"Staré" akciové společnosti se základním kapitálem pod 2 mil. Kč

Stále je však možno setkat se s akciovými společnostmi, jejichž základní kapitál je nižší a činí 1 mil. Kč a více. Jedná se o akciové společnosti, které byly založeny do konce roku 2000; novela obchodního zákoníku následně zakotvila, že základní kapitál (tehdy ještě základní jmění) akciových společností musí činit nejméně 2 mil. Kč.

Tyto společnosti nebyly v zájmu zachování kontinuity povinny svůj základní kapitál dorovnávat (s výjimkou případů, kdy se tyto společnosti samy rozhodnou navýšit základní kapitál, neboť pak musí dodržet zákonem požadovanou hranici 2 mil. Kč). ZOK totiž, pokud jde o vymezení minimální výše základního kapitálu, společnostem nestanoví nové povinnosti a ani společnostem vzniklým před rokem 2001 výslovně neukládá povinnost dorovnat výši jejich základního kapitálu.

Orgán oprávněný rozhodnout o zvýšení základního kapitálu

V rámci organizační struktury akciové společnosti je rozhodování o zvýšení základního kapitálu společnosti svěřeno [až na jednu malou výjimku, kdy rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu může být svěřeno na

Nahrávám...
Nahrávám...