dnes je 18.6.2024

Input:

Způsobilost být účastníkem řízení a jeho procesní způsobilost

5.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1.3
Způsobilost být účastníkem řízení a jeho procesní způsobilost

JUDr. Jolana Maršíková

Z hlediska této podmínky řízení insolvenční soud zkoumá:

- zda navrhovatel a dlužník, tak jak byli v návrhu na zahájení insolvenčního řízení označeni, jsou existujícím subjektem práva a mají způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 OSŘ),

- zda tu jsou osoby, které jsou oprávněny za tyto účastníky řízení jednat (§ 20 až § 21b OSŘ), tedy zda účastníci řízení mají i procesní způsobilost – v případě právnické osoby může nedostatek její procesní způsobilosti spočívat v tom, že v rozporu se zákonem nemá ustanovený statutární orgán nebo že ve vnitřních poměrech právnické osoby je spor o to, kdo je osobou oprávněnou za dlužníka. Tuto situaci insolvenční soud vhodně ošetří, např. ustanovením opatrovníka podle § 29 odst. 2 OSŘ.

Pokud insolvenční soud některou z výše uvedených překážek řízení zjistí (a nebude-li možno ji vhodným způsobem odstranit), řízení zastaví.

Z usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn., MSPH 76 INS 2762/2011, 2 VSPH 1314/2011-A ze dne 6. 4. 2012 plyne, že způsobilost být účastníkem insolvenčního řízení je v případě zahraniční právnické osoby dostatečně doložena originálem (popř. opisem) výpisu z obchodního (či jiného rejstříku) opatřeného úředním překladem do českého jazyka.

Zánik dlužníka v průběhu projednání insolvenčního návrhu

Z usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. MSPH 95 INS 9162/2009, 2 VSPH 274/2010-A ze dne 15. 6. 2010 plyne, že povaha insolvenčního řízení – na rozdíl od sporného řízení – v případě zániku (úmrtí) dlužníka před vydáním rozhodnutí o úpadku neumožňuje pokračovat v insolvenčním řízení s právním nástupcem (dědicem) dlužníka, a proto podle § 7 IZ ve spojení s ust. § 107 odst. 5 OSŘ náleží insolvenční řízení zastavit.

Insolvenční návrh nezletilého dlužníka

Z usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. MSPH 90 INS 1404/201, 1 VSPH 283/2011-A ze dne 29. 4. 2011 plyne, že matka jako zákonná zástupkyně nezletilého insolvenčního navrhovatele není osobou oprávněnou podat jménem nezletilého dlužníka insolvenční návrh a zastupovat jej v insolvenčním řízení, a to z důvodů kolize zájmů. I kdyby bylo zákonné zástupkyni podání insolvenčního návrhu za nezletilého navrhovatele opatrovnickým soudem schváleno, musel by opatrovnický soud ustanovit nezletilému pro insolvenční řízení kolizního opatrovníka. Jestliže se to ke dni vydání rozhodnutí o insolvenčním návrhu nestalo a nedostatek podmínek řízení (nedostatek průkazu oprávnění k zastoupení nezletilého navrhovatele při podání insolvenčního návrhu) nebyl odstraněn, bylo na místě insolvenční řízení podle § 104 odst. 2 OSŘ v souladu s ust. § 142 písm. b) IZ zastavit.

Insolvenční návrh osoby s omezenou svéprávností

K podání insolvenčního návrhu dlužníkem, jenž má omezenou svéprávnost, uzavřel Vrchní soud v Praze v usnesení sp. zn. KSPL 56 INS 556/2012, 3 VSPH 931/2012 ze dne 13. 8. 2012, že podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení není právním úkonem charakterizovaným jako běžná záležitost, jejž by

Nahrávám...
Nahrávám...