dnes je 18.5.2024

Input:

Zpětvzetí insolvenčního návrhu

17.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1.5
Zpětvzetí insolvenčního návrhu

JUDr. Jolana Maršíková

Zpětvzetí před vydáním rozhodnutí o insolvenčním návrhu

Podle § 129 IZ  může vzít insolvenční navrhovatel insolvenční návrh zpět až

  • do vydání rozhodnutí o úpadku nebo

  • do vydání jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu uvedeného v § 142 IZ.

Na základě takového zpětvzetí insolvenční soud řízení zastaví (§ 130 odst. 1 IZ).

Zpětvzetí po vydání rozhodnutí o insolvenčním návrhu

Jestliže v době zpětvzetí insolvenčního návrhu bylo o tomto návrhu rozhodnuto jinak, než rozhodnutím o úpadku, a toto rozhodnutí nebylo v právní moci, potom insolvenční soud zastaví insolvenční řízení a zároveň rozhodne o zrušení uvedeného nepravomocného rozhodnutí (§ 130 odst. 1 IZ).

Byl-li návrh vzat zpět poté, co insolvenční soud

  • - již rozhodl (i když zatím nepravomocně) o úpadku dlužníka, nebo
  • - již nabylo právní moci jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu,

pak insolvenční soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné (§ 130 odst. 3 IZ).

Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSUL 69 INS 3755/2008, 1 VSPH 277/2008, 1 VSPH 24/2009-A ze dne 21. 1. 2009 se závěrem, podle kterého zpětvzetí insolvenčního návrhu učiněné po rozhodnutí o úpadku dlužníka se zrušením tohoto rozhodnutí odvolacím soudem stává účinným a zakládá důvod pro zastavení insolvenčního řízení dle § 130 odst. 1 věty prvé IZ.

Zpětvzetí návrhu jedním z navrhovatelů

V případě, kdy je navrhovatelů více a návrh nevezmou zpět všichni, insolvenční soud řízení zastaví pouze ve vztahu k těm navrhovatelům, kteří návrh vzali zpět, a vůči ostatním návrh projedná a rozhodne o něm (§ 130 odst. 2 IZ). V usnesení o zastavení řízení rozhodne zároveň insolvenční soud o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi dlužníkem a navrhovateli, kteří vzali návrh zpět.

Speciální ustanovení § 129 a § 130 IZ upravující postup insolvenčního soudu v případě zpětvzetí insolvenčního návrhu vylučují použití obecných ustanovení § 96 OSŘ upravujících postup soudu v případě zpětvzetí návrhu na zahájení řízení. Případný nesouhlas jednoho insolvenčního navrhovatele se zpětvzetím insolvenčního návrhu jiného insolvenčního navrhovatele nemá v poměrech insolvenčního řízení žádných účinků, a proto nemůže být důvodem pro vydání usnesení, jímž by insolvenční soud vyslovil neúčinnost takového zpětvzetí.

V usnesení sp. zn. KSPH 67 INS 14142/2015, 4 VSPH 1373/2015–A ze dne 20. 11. 2015 Vrchní soud v Praze na dané téma dovodil, že pokud vzala dlužnice jako jedna z insolvenčních navrhovatelů zpět svůj insolvenční návrh ještě před vydáním rozhodnutí o jejím úpadku nebo před tím, co jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu již nabylo právní moci, měl soud I. stupně bez dalšího postupovat podle § 130 odst. 2 IZ (aniž by k tomu zkoumal stanovisko ostatních účastníků insolvenčního řízení) a insolvenční řízení zastavit jen ve vztahu k dlužnici jako insolvenční navrhovatelce a nadále v něm měl pokračovat jen k insolvenčnímu návrhu věřitele jako (jediného) insolvenčního navrhovatele, přičemž dlužnice by se ho účastnila již jako "odpůrkyně", a nikoliv jako "navrhovatelka".

- další judikáty

Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSHK 34 INS 898/2008, 1 VSPH 98/2009-A ze dne 10. 3. 2009 (citace z odůvodnění):

"Podle § 130 odst. 2 IZ platí, že je-li insolvenčních navrhovatelů více a insolvenční návrh vezme zpět jen některý z nich, insolvenční soud řízení zastaví jen ve vztahu k navrhovateli, který vzal návrh zpět. Toto ustanovení dopadá i na situace, kdy další insolvenční návrh je podán až poté, kdy insolvenční soud rozhodl o zastavení řízení, samozřejmě za předpokladu, že nový navrhovatel podá včas odvolání ve smyslu § 107 odst. 3 IZ. Pro výsledek odvolacího řízení je tak rozhodující stav v době rozhodování odvolacího soudu (§ 154 OSŘ odst. 1 a § 167 odst. 1 OSŘ.), kdy není pochyb o tom, že odvolatel je již účastníkem insolvenčního řízení v postavení dalšího navrhovatele, a proto je namístě řízení zastavit jen vůči tomu navrhovateli, který vzal svůj návrh zpět a deklaroval tak, že již účastníkem řízení, na rozdíl od odvolatele, být nehodlá."

Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. MSPH 89 INS 2788/2008, 2 VSPH 197/2008-A ze dne 3. 12. 2008 (citace z odůvodnění):

"Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení

Nahrávám...
Nahrávám...