dnes je 15.7.2024

Input:

Změny zákona o dani z nemovitých věcí od 1. 1. 2021

19.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.2.3 Změny zákona o dani z nemovitých věcí od 1. 1. 2021

Ing. Jan Koreček

Daň z nemovitých věcí, kterou upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí” nebo jen „ZDN”), se na zdaňovací období roku 2021 mění na základě dvou novel, a to zákonem č. 283/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 283/2020 Sb.”) a zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „zákon č. 609/2020 Sb.”).

Zákon č. 283/2020 Sb. přináší celkem tři změny. První změna se týká osvobození dle § 4 odst. 1 písm. j) ZDN . Jedná o legislativně technickou úpravu vyplývající z nového vymezení zón v národních parcích podle zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Změnou v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.”), došlo ke změně terminologie označování jednotlivých zón národních parků a bylo nastaveno nové pojetí zonace národních parků. Namísto dosavadní I., II. a III. zóny nově nastavená zonace člení území národních parků do čtyř zón ochrany přírody podle cílů ochrany a stavu ekosystémů, a to na zónu přírodní, zónu přírodě blízkou, zónu soustředěné péče o přírodu a zónu kulturní krajiny.

Pozor!
Na základě těchto změn došlo k rozsahu nároku na osvobození, a proto některým poplatníkům mohla na základě této změny vzniknout povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2021.

Druhá změna se týká § 13 ZDN, do kterého se doplňuje odstavec 3, který upravuje případy duplicitního zápisu vlastnického práva k nemovité věci nebo k jeho podílu na nemovité věci. Dle výše uvedeného odstavce je-li v katastru nemovitostí u nemovité věci zapsáno vlastnické právo dvou nebo více osob a nejde-li o spoluvlastnictví, hledí se na tyto osoby pro účely daně z nemovitých věcí jako na vlastníky této nemovité věci, u nichž nelze určit podíl na této nemovité věci. To platí obdobně i pro spoluvlastnický podíl na nemovité věci. Z výše uvedeného vyplývá, že v případě duplicitního zápisu vlastnického práva k nemovité věci se bude postupovat obdobně jako u poplatníků se zápisem vlastnického práva k nemovité věci ve společném jmění manželů, tj. jeden z duplicitních vlastníků bude společným zástupcem u předmětných nemovitých věcí.

Nahrávám...
Nahrávám...