dnes je 18.7.2024

Input:

Zjištění pohledávky v insolvenčním řízení

16.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.4
Zjištění pohledávky v insolvenčním řízení

JUDr. Jolana Maršíková

Pohledávky, které se v insolvenčním řízení uplatňují vůči dlužníku podáním přihlášky, popř. se považují za přihlášené ze zákona (§ 165 IZ a část Postavení věřitelů v insolvenčním řízení a členění jejich nároků), jsou v tomto řízení způsobilé uspokojení – v závislosti na jejich povaze a na zvoleném způsobu řešení úpadku dlužníka – za předpokladu, že po jejich přezkoumání provedeném zákonem předepsaným způsobem, jehož podkladem je seznam přihlášených pohledávek sestavený insolvenčním správcem dle § 189 odst. 1 IZ [viz část Odstranění vad přihlášek, sestavení seznamu přihlášek ad C)], byly ve smyslu § 201 IZ zjištěny.

Podle § 201 odst. 1 IZ přihlášená pohledávka je zjištěna

 1. jestliže ji nepopřel insolvenční správce ani žádný z přihlášených věřitelů,
 2. jestliže ji nepopřel insolvenční správce a insolvenční soud odmítl její popření přihlášeným věřitelem,
 3. jestliže insolvenční správce nebo přihlášený věřitel, který ji popřel, vezme své popření zpět, nebo
 4. rozhodnutím insolvenčního soudu ve sporu o její pravost, výši nebo pořadí.

Podle § 201 odst. 2 IZ vykonatelná pohledávka je zjištěna, také tehdy, jestliže insolvenční správce nepodal včas žalobu o její popření nebo byla-li taková žaloba zamítnuta anebo řízení o ní skončilo jinak než rozhodnutím ve věci samé.

Ohledně účinnosti popření pohledávky z hlediska jeho vlivu na zjištění této pohledávky přitom platí:

A) popření insolvenčním správcem je vždy (při každém způsobu řešení úpadku dlužníka) účinné, tj. činí pohledávku (co do uplatněného důvodu popření) spornou,

B) popření věřitelem (jestliže se k němu přihlíží, nebylo insolvenčním soudem odmítnuto)

 • - v případě řešení úpadku konkursem a oddlužením tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem,
 • - v případě řešení úpadku reorganizací, po dobu jejího trvání, nemá vliv na zjištění popřené pohledávky (§ 336 odst. 4 IZ),

C) popření dlužníkem

 • - v případě řešení úpadku konkursem nemá vliv na zjištění popřené pohledávky (§ 192 odst. 3 IZ)
 • - v případě řešení úpadku reorganizací má (nejdříve) od nastolení účinků jejího povolení (tedy zveřejnění takového rozhodnutí v insolvenčním rejstříku, § 89 odst. 1 IZ), po dobu jejich trvání, tytéž účinky jako popření insolvenčním správcem (§ 336 odst. 2 IZ)
 • - v případě řešení úpadku oddlužením (§ 410 odst. 5 IZ, ve znění účinném od 1.6.2019) má (nejdříve) od nastolení účinků schválení oddlužení (tedy zveřejnění takového rozhodnutí v insolvenčním rejstříku, § 407 odst. 1 IZ), po dobu jejich trvání, tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem (k původní právní úpravě, jež spojovala tyto účinky jen s dlužníkovým popřením pohledávky uplatněné jako nezajištěná, nikoli s jeho popřením zajištěné pohledávky, a k vyslovení protiústavnosti této právní úpravy Ústavním soudem, viz část Přezkoumání pohledávek ).

Z hlediska zjištění pohledávky ve smyslu § 201 odst. 1 a 2 IZ je tedy v případě reorganizace a oddlužení - ve shora uvedených případech ad C) – rozhodné i to, zda nebyla (právně účinným způsobem) popřena dlužníkem.

V závěru části Důvody popření pohledávky je podán výklad k tomu, do kdy může insolvenční správce, dlužník nebo věřitel účinně vzít zpět svoje popření pohledávky.

V části v části Popření pohledávky věřitelem. je vysvětleno, že případné rozhodnutí o odmítnutí popření pohledávky přihlášeným věřitelem (jakožto úkonu vadného nebo opožděného, k němuž se proto nepřihlíží) insolvenční soud podle § 200 odst. 3 IZ (ve znění účinném od 1. 7. 2017) vydá nejpozději

 1. do skončení přezkumného jednání o popřené pohledávce,
 2. v případě oddlužení povoleného spolu
Nahrávám...
Nahrávám...