dnes je 18.6.2024

Input:

Zákonné omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou

18.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.1
Zákonné omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou

Mgr. Tomáš Braun

Nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je podle § 111 odst. 1 IZdlužník od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (tj. od okamžiku zveřejnění vyhlášky oznamující zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku (§ 101 IZ, část Předběžné posouzení věřitelského insolvenčního návrhu),

 1. povinen zdržet se nakládání se svým majetkem nebo majetkem, který může patřit do majetkové podstaty, pokud by mělo jít o
  • - podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku, anebo o
  • - jeho nezanedbatelné zmenšení,
 2. oprávněn plnit peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení jen v rozsahu a za podmínek stanovených IZ.

Zákonné výjimky

Uvedená omezení se podle § 111 odst. 2 IZ netýkají dlužníkových úkonů nutných

 1. ke splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy (např. § 6 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě),
 2. k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření – smyslem tohoto ustanovení je zachovat běžný provoz dlužníkova podniku,
 3. k odvrácení hrozící škody (§ 417 ObčZ, od 1. 1. 2014 NOZ v § 2901 až § 2903),
 4. k plnění zákonné vyživovací povinnosti (§ 85 a násl. ZOR, od 1. 1. 2014 § 697, § 760 až § 765 a § 910 až § 923 NOZ),
 5. ke splnění procesních sankcí,
 6. k uspokojování pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a pohledávek jim postaveným na roveň (§ 169 IZ), které se uspokojují v termínech splatnosti, je-li to podle stavu majetkové podstaty možné (jde o úpravu doplněnou v § 111 odst. 2 IZ poslední větou s účinností od 1. 1. 2014 novelou provedenou zákonem č. 294/2013 Sb.); k uplatňování pohledávek v režimu za podstatou u osoby s dispozičními oprávněními a k jejich uspokojování v insolvenčním řízení viz výklad viz Jiné způsoby uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení.

Výjimky povolené insolvenčním soudem

S účinností od 1. 1. 2014 bylo do § 111 odst. 3 IZ doplněno pravidlo, které dlužníkovi a jeho věřiteli umožňuje, aby si k úkonu (transakci), jímž (jíž) po zahájení insolvenčního řízení dochází k nakládání s majetkovou podstatou nad rámec omezení daných v § 111 odst. 1 IZ, předem vyžádali souhlas insolvenčního soudu a odstranili tak nejistotu, zda překračují zákonem nastavené meze nakládání s majetkovou podstatou a majetkem, který do ní může náležet.

Dovozujeme, že rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž vysloví (nevysloví) souhlas s uvažovaným úkonem dlužníka při nakládání s

Nahrávám...
Nahrávám...