dnes je 18.7.2024

Input:

Vzor - Smlouva o zřízení zástavního práva k automobilu

31.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.2.4
Vzor – Smlouva o zřízení zástavního práva k automobilu

JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Michal Zeman

Na jedné straně:

společnost .........................................,

IČO: .........................................,

se sídlem .........................................,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ........................................., oddíl ..........., vložka ...........,

(dále také jen "zástavní věřitel")

a na straně druhé:

společnost .........................................,

IČO: .........................................,

se sídlem .........................................,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ........................................., oddíl ..........., vložka ...........,

(dále také jen "zástavce")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 1309 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "OZ"), tuto

smlouvu o zřízení zástavního práva k automobilu
I.

1.1. Zástavní věřitel uzavřel se zástavcem dne .......... Smlouvu o zápůjčce (dále jen "smlouva o zápůjčce"), na jejímž základě poskytl zástavní věřitel zástavci zápůjčku ve výši .......... Kč (slovy: .......... korun českých). Zástavce se zavazuje vrátit zástavnímu věřiteli zápůjčku dle smlouvy o zápůjčce dne ...........

1.2 Zástavce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem osobního motorového automobilu (dále jen "osobní automobil") tovární značky .........., barva .........., VIN .........., počet najetých km ..........., a že osobní automobil není zatížen žádným zástavním nebo jiným právem ve prospěch třetích osob. Zástavce dále prohlašuje, že kupní cena za automobil byla řádně zaplacena v plné výši a na automobilu neváznou žádné dluhy.

II.

2.1 Zástavce tímto ve prospěch zástavního věřitele zřizuje zástavní právo k osobnímu automobilu specifikovanému v odst. 1.2 této smlouvy k zajištění řádného a včasného zaplacení zápůjčky ve výši .......... Kč (slovy: .......... korun českých) a jejího příslušenství (dále jen "zajišťovaný dluh").

III.

3.1 Zástavní právo k osobnímu automobilu zřízené touto smlouvou zástavcem ve prospěch zástavního věřitele vznikne viditelným a čitelným označením osobního automobilu bílou nalepovací fólií na levém předním okénku osobního automobilu a jeho pátých zadních dveřích, na kterých bude uvedeno, že osobní automobil je zastaven ve prospěch zástavního věřitele. Vzor nalepovací fólie je uveden v příloze č. 1 k této smlouvě a tvoří její nedílnou součást.

3.2 Zástavce zodpovídá zástavnímu věřiteli za bezvadný stav těchto fólií po celou dobu trvání zástavního práva a současně je zástavce povinen informovat zástavního věřitele bezodkladně o případném poškození těchto fólií.

IV.

4.1 Zástavce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy neváznou na osobním automobilu žádná práva a dluhy ve prospěch třetích osob, jimiž by byl omezen plný výkon vlastnického práva a výkon zástavního práva zřízeného touto smlouvou. Zástavce dále prohlašuje, že ohledně osobního automobilu neučinil žádné právní jednání, jímž by mohlo být zástavní právo

Nahrávám...
Nahrávám...