dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor - Smlouva o zajišťovacím převodu práva

21.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.4.1
Vzor – Smlouva o zajišťovacím převodu práva

JUDr. Dita Komárková

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Dominik Nejedlý,

narozen dne 5. dubna 1955,

trvale bytem Borská 1244, Náchod, PSČ 547 01,

(dále jen "Věřitel")

a

David Starý,

narozen dne 12. listopadu 1978,

trvale bytem Ambrožova 15, Hradec Králové, PSČ 500 02,

(dále jen "Dlužník")

(Věřitel a Dlužník budou dále v této smlouvě označováni jednotlivě jako "Smluvní strana" a společně jako "Smluvní strany")

tímto uzavírají v souladu s ustanovením § 2040 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ"), tuto

smlouvu o zajišťovacím převodu práva

(dále jen "Smlouva")

I.
Úvodní ustanovení

1.1 Dne 24. dubna 2015 uzavřel Věřitel s Dlužníkem smlouvu o zápůjčce, na základě které poskytl Věřitel Dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 40 000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) (dále jen "Dluh").

1.2 Dluh je splatný nejpozději do 31. prosince 2015.

1.3 Za účelem zajištění úhrady Dluhu se Smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva k věci vymezené v čl. II této Smlouvy.

II.
Předmět Smlouvy

2.1 Dlužník prohlašuje, že je výlučným vlastníkem notebooku MacBook Pro 13" Retina CZ, sériové číslo 20B01450MC (dále jen "Předmět převodu").

2.2 Hodnota Předmětu převodu ke dni uzavření této Smlouvy činí 46 000 Kč (slovy: čtyřicet šest tisíc korun českých).

III.
Zajišťovací převod práva

3.1 Za účelem zajištění splnění Dluhu Dlužník v souladu s ustanovením § 2040 a násl. NOZ dočasně převádí své vlastnické právo k Předmětu převodu na Věřitele, a to včetně všech součástí a příslušenství, a Věřitel vlastnické právo k Předmětu převodu přijímá a Předmět převodu přebírá do své moci.

3.2 Alternativa 1 – Převod s rozvazovací podmínkou:

Smluvní strany se dohodly, že zajišťovací převod vlastnického práva k Předmětu převodu dle této Smlouvy je sjednán jako převod s rozvazovací podmínkou.

3.2 Alternativa 2 – Fiduciární převod:

Smluvní strany se dohodly, že zajišťovací převod vlastnického práva k Předmětu převodu dle této Smlouvy je sjednán jako fiduciární převod.

IV.
Prohlášení

4.1 Dlužník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy:

  • je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a převést Předmět převodu na Věřitele bez jakýchkoliv omezení,

  • na Předmětu převodu nevázne žádné zástavní právo ani jiné právo třetí osoby,

  • nezamlčel Věřiteli žádné skutečnosti, jež by mohly ovlivnit jakýmkoliv způsobem jeho rozhodnutí do svého vlastnictví převzít Předmět převodu.

4.2 Věřitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy:

  • je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a převzít Předmět převodu do své moci,

  • byl seznámen s faktickým stavem Předmětu převodu.

V.
Práva a povinnosti

5.1 Současně s podpisem této Smlouvy Dlužník předává Předmět převodu Věřiteli.

5.2 Věřitel je po celou dobu trvání zajišťovacího převodu práva k Předmětu převodu povinen vykonávat prostou správu věci.

5.3 Věřitel se zavazuje po dobu trvání zajišťovacího převodu práva k Předmětu převodu zdržet se jakéhokoli právního jednání, kterým by:

  • zcizil Předmět převodu,

  • zatížil Předmět převodu právem třetí osoby,

  • umožnil třetí osobě držbu Předmětu převodu,

  • snížil hodnotu Předmětu převodu.

5.4 Poruší-li Věřitel ujednání v čl. 5.2 a 5.3 této Smlouvy, je povinen nahradit Dlužníkovi způsobenou škodu a zaplatit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku hodnoty Předmětu převodu uvedené v čl. 2.2 této Smlouvy.

VI.
Zánik zajištění převodem práva

6.1 Alternativa 1 – Převod s rozvazovací podmínkou:

Splní-li Dlužník Dluh v termínu uvedeném v čl. 1.2 této Smlouvy, vlastnické právo k Předmětu převodu přechází zpět na Dlužníka.

6.1 Alternativa 2 – Fiduciární převod:

Dojde-li ke splnění Dluhu Dlužníkem v termínu uvedeném v čl. 1.2 této Smlouvy, vznikne Dlužníkovi právo na uzavření smlouvy o zpětném převodu vlastnického práva k Předmětu převodu. Písemnou smlouvu o zpětném převodu vlastnického práva k Předmětu převodu je Věřitel povinen s Dlužníkem uzavřít nejpozději ve lhůtě tří (3) pracovních dní od okamžiku splnění

Nahrávám...
Nahrávám...