dnes je 20.5.2024

Input:

Vzor - Smlouva o postoupení pohledávky dle § 1879 a násl. NOZ

19.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1.3.1
Vzor - Smlouva o postoupení pohledávky dle § 1879 a násl. NOZ

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Alfa, s. r. o.

IČO: 123 45 678

se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 23456

zastoupená Františkem Novákem, jednatelem

(dále jako "postupitel“)

a

Beta, s. r. o.

IČO: 346 78 765

se sídlem: Neustupného 1833/12, Praha 5, PSČ 155 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 12345

zastoupená Karlem Heřmánkem, jednatelem

(dále jako "postupník“)

(postupitel a postupník dále též společně jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník“), tuto

smlouvu o postoupení pohledávky
I.

1.1 Postupitel prohlašuje, že je vlastníkem pohledávky ve výši 1 200 000 Kč na splacení jistiny úvěru ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 12. 2. 2019 se společností Gama a. s., IČO: 123 43 456, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12, PSČ 110 00 (dále jako "dlužník"). Úrok z úvěru byl sjednán ve výši 6 % p. a. Splatnost úvěru byla dohodnuta ke dni 12. 5. 2019. Dlužník jistinu úvěru ani úroky nesplatil, a to ani částečně. Pohledávka na splacení jistiny, včetně příslušenství, bude dále v této smlouvě označována jako "Pohledávka".

II.
Postoupení Pohledávky

2.1 Podpisem této smlouvy postupitel postupuje postupníkovi Pohledávku specifikovanou v čl. I této smlouvy s veškerými právy, nároky, součástmi či příslušenstvím, které k Pohledávce náleží či náležet mohou, existujícím či k těm, které mají vzniknout v budoucnu, a postupník Pohledávku, a to včetně veškerých práv, nároků, součástí a příslušenství, které k Pohledávce náleží či náležet mohou, existujícím či k těm, které mají vzniknout v budoucnu, do svého majetku přijímá a zavazuje se zaplatit za ně postupiteli sjednanou úplatu.

2.2 Smluvní strany si potvrzují, že při podpisu této smlouvy předal postupitel postupníkovi dokumentaci týkající se Pohledávky, zejména smluvní dokumentaci tvořící právní základ vzniku Pohledávky, dokumentaci k zajištění Pohledávky a písemnou korespondenci týkající se Pohledávky.

III.
Úplata za postoupení

3.1 Postoupení Pohledávky je sjednáno za úplatu ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) (dále jen "Úplata"). Úplata je uvedena bez DPH.

3.2 Postupník se zavazuje zaplatit postupiteli Úplatu nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne účinnosti této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet postupitele č. 12345644/0800 vedený u České spořitelny, a. s.

3.3 Smluvní strany si ujednávají, že pohledávka postupitele na zaplacení Úplaty (včetně příslušenství) je započitatelná, a to i jednostranně, proti jakékoli pohledávce postupníka.

IV.
Prohlášení postupitele

4.1 Postupitel prohlašuje, že:

  • Pohledávka platně vznikla a existuje ke dni uzavření této smlouvy a na Pohledávku nebylo do dne uzavření této smlouvy poskytnuto žádné plnění a Pohledávka není předmětem zástavního práva,

  • Pohledávka není promlčená,

  • postoupení Pohledávky nevylučuje ujednání s dlužníkem,

  • Pohledávka není zatížena nebo omezena právem třetí osoby ani jinak zatížena způsobem, na který by měl postupitel postupníka zvlášť upozornit.

4.2 Postupitel prohlašuje a postupníka ujišťuje, že veškerá jeho prohlášení obsažená v této smlouvě jsou pravdivá a odpovídají skutečnosti.

V.
Práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Postupitel se zavazuje oznámit písemně dlužníkovi postoupení Pohledávky podle této smlouvy nejpozději do 20 (dvaceti) dnů od uzavření této smlouvy.

5.2 Pokud dlužník po uzavření této smlouvy splní, byť i částečně, svůj dluh odpovídající Pohledávce postupiteli,

Nahrávám...
Nahrávám...