dnes je 18.6.2024

Input:

Vzor - Smlouva o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společnosti

15.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.9.3
Vzor – Smlouva o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společnosti

Mgr. Markéta Káninská

Architektonický ateliér OVIN, spol. s r. o.,

IČO: 042 12 368,

se sídlem 169 00 Praha 6 – Střešovice, Patočkova 673/12,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č. 25789, zastoupená Ing. arch. Robertem Ostrým, jednatelem,

(dále jen jako "Společnost" na straně jedné)

a

Ing. arch. Luděk Vavruška,

nar. 23. 6. 1974,

bydliště Zubatého 289/3, Praha 5, Smíchov,

(dále jen jako "Společník" na straně druhé)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ"), a dále ve spojení s ustanovením § 163 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen "ZOK"), tuto

smlouvu o poskytnutí dobrovolného příplatku.
I.

1.1 Dne 25. října 2017 udělil jednatel Společnosti svým rozhodnutím souhlas s poskytnutím dobrovolného příplatku Společníka mimo základní kapitál Společnosti na vytvoření vlastního kapitálu, a to formou peněžitého plnění ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Rozhodnutí jednatele tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha.

1.2 Předmětem této smlouvy je závazek Společníka poskytnout Společnosti v souladu s rozhodnutím jednatele specifikovaným v předchozím odstavci tohoto článku dobrovolný příplatek mimo základní kapitál Společnosti, kterým Společník přispěje na vytvoření vlastního kapitálu Společnosti, a dále oprávnění Společnosti dobrovolný příplatek mimo základní kapitál poskytnutý Společníkem přijmout.

1.3 Účelem poskytnutí dobrovolného příplatku Společníkem je vytvoření dostatku finančních prostředků na straně Společnosti na vytvoření nového

Nahrávám...
Nahrávám...